Stakeholderbetrokkenheid

Het Havenbedrijf Rotterdam en de haven zijn afhankelijk van het draagvlak van de omgeving en haar stakeholders voor de ‘license to grow’, de ruimte die ze krijgen om te ontwikkelen en te groeien. Het verdienen van de toekomst is niet vanzelfsprekend en daarom is het professionaliseren van de relatie met de omgeving van belang. Daarnaast is het Havenbedrijf Rotterdam voor zijn ‘license to operate’ afhankelijk van geldende wet- en regelgeving. We zorgen voor een goede balans door een op belangen gebaseerde en duurzame dialoog met de omgeving. Daarom zijn wij voortdurend in dialoog met onze stakeholders.

Wij identificeren de volgende groepen van stakeholders:

  • Klanten
  • Strategische stakeholders
  • Medewerkers
  • Omwonenden
  • Nederlands publiek
  • Leveranciers

Deze stakeholdergroepen hebben belang bij onze kernactiviteiten. Onder de groep strategische stakeholders vallen stakeholders waarmee geïnstitutionaliseerd overleg mogelijk is. Het criterium is dat ze een groep vertegenwoordigen en mandaat hebben om vanuit deze groep te kunnen spreken en besluiten te kunnen nemen. Onder deze groep vallen onder andere onze aandeelhouders, overheden (politiek en ambtelijk) en NGO's, maar ook brancheorganisaties, zoals Deltalinqs (vertegenwoordiging havenbedrijfsleven) en bewonersgroepen.

Stakeholderbetrokkenheid in 2017

Open for viewing

Onderstaand schema geeft weer hoe wij op structurele wijze de dialoog met deze stakeholders aangaan en wat de gespreksonderwerpen zoal zijn. Daarnaast spreken we stakeholders tijdens formele en informele bijeenkomsten indien gewenst en/of noodzakelijk.

Groep belanghebbenden Dialoogwijze en frequentie Belangrijke agendapunten
Klanten

Meerdere contactmomenten per jaar op verschillende niveaus

Dialoog met klanten in het kader van klantonderzoek

Algemene marktontwikkelingen, specifieke klantontwikkelingen
Aandeelhouders

Aandeelhoudersvergadering (1x per jaar)

Aandeelhouderscommissie (4x per jaar)

Strategische bedrijfsvoering, financiële situatie
Rijksoverheid

Ministeries: Bestuurlijke overleggen met diverse directies, DG's en SG's (2x per jaar per directie)

Mainportbeleid, Omgevingswet
Rijksoverheid-Kabinet

Bestuurlijk overleg met diverse ministers en staatssecretarissen

(1x per jaar per minister/staatssecretaris)

Mainportbeleid, Omgevingswet
Rijksoverheid-Parlement

Overleg met fractievoorzitters Eerste en Tweede Kamer (1x per 2 jaar)

Overleg met woordvoerders haven van de Tweede Kamer (periodiek)

Mainportbeleid, Omgevingswet
Gemeente Rotterdam

Politiek-bestuurlijk overleg met Wethouder Haven (1x per maand)

Ambtelijk overleg met Directies gemeentelijke diensten (1x per maand)

Gemeenteraad (2x per jaar)

Bestuursdienst (2x per jaar)

Windenergie, cruisevaart, duurzaamheid, milieuthema's waaronder geluid
Provincies, Intergemeentelijke samenwerking & Waterschappen Bestuurlijk Overleg (1x per jaar) Windenergie, werkgelegenheid, milieu-impact waaronder waterkwaliteit
Regiogemeenten en gebiedscommissies

Regionaal bestuurlijk overleg met alle regionale colleges B&W gezamenlijk (1x per jaar)

Overleg met ieder college B&W afzonderlijk (1-4x per jaar)

Leefbaarheid, bereikbaarheid, milieu, geluid, recreatie, werkgelegenheid
Havenbedrijven NL Directieoverleg (1-4x per jaar) Havensamenwerking
Lokaal bevoegd gezag Directieoverleg en Regionaal Directieoverleg (4x per jaar) Vergunningen en handhaving
Deltalinqs/VRC/VMPI Overleg met bestuur en directie (4x per jaar) Arbeidsmarkt en onderwijs, vestigingsklimaat en level playing field, digitalisering, energietransitie
Brancheorganisaties overig Overleg met voorzitter en directie (1x per 2 jaar tot 4x per jaar) Investeringsklimaat, sociale zekerheidsafspraken
Natuur- en milieuorganisaties Directieoverleg (1-3x per jaar) Stikstofreductie, energietransitie
Overige stakeholders (bewonersgroepen, bijzondere stakeholders zoals ACM, deelnemingen) Diverse overleggen (frequentie verschilt per overlegorgaan) Leefomgeving, milieuthema's, waaronder geluid
Leveranciers

Structurele accountoverleggen strategische leveranciers per kwartaal of jaarlijks*

Tweejaarlijkse marktdag met aannemers en adviseurs

Relevante marktontwikkelingen en wederzijdse evaluatie van de kwaliteit

Actuele ontwikkelingen

Onderwerpen: digitalisering en duurzaamheid

Medewerkers

Beoordelingscyclus (minimaal 2 keer per jaar per medewerker)

Ondernemingsraad (maandelijks)

HR-business partners (op verzoek)

Ontwikkeling medewerker

Speerpunten Medewerkers Onderzoek

Omwonenden en het Nederlandse publiek

Havenkrant (4x per jaar)

Informatiebijeenkomsten/bewoners-
avonden (op projectbasis)

Wereldhavendagen (1x per jaar)

Focusgroepen met omwonenden (2-3x per jaar)

Ontvangsten diverse groepen in WPC en in de haven (> 100 per jaar)

Webcare/inzet social media (dagelijks)

Futureland (100.000 bezoekers per jaar)

Bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, innovatie, werkgelegenheid, recreatie, energietransitie, digitalisering

 

 

NB. De in de tabel genoemde frequentie is de minimale frequentie. Wanneer nodig vindt vaker overleg plaats.

Dialoog over strategie en beleid

Zoals uit de agendapunten in bovenstaande tabel blijkt, spreken wij met onze stakeholders over onze strategie, ons beleid, onze doelen en prioriteiten. Een goed voorbeeld hiervan is de Voortgangsrapportage Havenvisie 2030. De Havenvisie kwam tot stand in samenwerking met de convenantpartners Deltalinqs, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat. We bespreken met elkaar de ontwikkelingen in en rond de haven en bepalen gezamenlijk de prioriteiten om voortgang te boeken op de doelstellingen uit de Havenvisie 2030. Een ander voorbeeld is de Tafel van Borging, waaraan natuur- en milieuorganisaties, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, Deltalinqs, VNO-NCW, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Havenbedrijf Rotterdam deelnemen. Deze tafel, onder neutraal voorzitterschap, monitort de gemaakte afspraken uit Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR), waaronder Maasvlakte 2.

Uitkomsten Stakeholderdialoog 2017

Periodiek voeren wij onderzoek uit naar welke onderwerpen onze stakeholders belangrijk vinden, welke rol zij daarin van ons verwachten, wat zij goed vinden gaan en waar zij verbeterpunten zien. Op basis van deze onderzoeken bepalen wij de belangrijkste verbeterpunten en concrete actieplannen. In 2017 vond het reputatieonderzoek plaats onder het algemene Nederlandse publiek en omwonenden van de haven, inclusief het Veiligheidsbelevingsonderzoek.

Lees hierover meer onder Kwaliteit Stakeholderdialoog

Naast periodieke onderzoeken vindt regulier stakeholdercontact plaats. Onderstaand een greep uit de uitkomsten van de dialoog met stakeholders waarop wij in 2017 concreet ons beleid, dan wel onze plannen of activiteiten hebben aangepast:

  • Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zijn proactieve rol om de energietransitie te versnellen verder geïntensiveerd. De impact voor de haven en de kansen om de energietransitie te versnellen zijn tijdens de Energy in Transition Summit aan de havengemeenschap gepresenteerd. Het Havenbedrijf Rotterdam en zijn stakeholders werken hierin nauw samen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de Warmtealliantie Zuid-Holland. Op 23 maart 2017 is met vijf partijen een intentieverklaring getekend met als doel het gezamenlijk realiseren van een hoofdinfrastructuur die warmte moet gaan transporteren naar onder andere particulieren, tuinders en bedrijven in de provincie.
  • In voorbereiding op de herinrichting van de Maashaven zijn informatieavonden georganiseerd en is een enquête afgenomen op de binnenvaartbeurs in Gorinchem. Op basis van deze interactie hebben we de plannen voor de herinrichting van de Maashaven aangepast.
  • Als reactie op kritische signalen van onder andere de gemeenten Nissewaard en Brielle hebben we in het tracébesluit van het Theemswegtracé extra geluidswerende maatregelen opgenomen.
  • Op verzoek hebben we een strook gras langs het fietspad N218 bij het Geuzenbos land ter beschikking gesteld en ingezaaid om een bijdrage te leveren aan de Honey Highway. Dit is een initiatief gericht op het tegengaan van de massale bijensterfte in Nederland.

Stakeholders en het jaarverslag

We nemen de belangen van onze stakeholders ook mee bij het vaststellen van de meest materiële onderwerpen voor het jaarverslag.

Lees hier meer over in de Toelichting op het jaarverslag