Hoe wij waarde creëren

Het onderstaande waardecreatieschema geeft weer hoe het Havenbedrijf Rotterdam economische en maatschappelijke waarde creëert voor zijn stakeholders en voor de maatschappij als geheel. Klik op de verschillende elementen van het model voor een korte toelichting. Elders in dit verslag beschrijven we de diverse elementen uitgebreider.

Waardecreatieschema

Missie en visie

Het ontwikkelen van de Rotterdamse haven is ons bestaansrecht. Onze missie luidt:

'Het Havenbedrijf Rotterdam creëert economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse.'

Onze visie is om de Rotterdamse haven continu te verbeteren tot de meest veilige, efficiënte en duurzame haven ter wereld. Voor onze klanten creëren wij waarde door het ontwikkelen van ketens, netwerken en clusters, zowel in Europa als in groeimarkten wereldwijd. Het Havenbedrijf Rotterdam is als ondernemende havenontwikkelaar dé partner voor klanten van wereldklasse, in petrochemie, energie, transport en logistiek en maritiem en offshore.

Externe omgeving

Wij monitoren trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de wereld waarin wij opereren. We schatten de impact van deze trends en ontwikkelingen op onze missie en visie in en passen indien nodig ons beleid aan. De voor ons meest invloedrijke trends en ontwikkelingen van dit moment zijn energietransitie en digitalisering.

Lees meer onder Trends en ontwikkelingen

Stakeholderbetrokkenheid is geïntegreerd in alles wat wij doen. Wij zijn continu met onze stakeholders in gesprek over voor hen relevante onderwerpen. Wij consulteren stakeholders voor specifieke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld nieuwe investeringen. Als het nodig is, wijzigen we ons beleid.

Lees meer onder Stakeholderbetrokkenheid

Input

De inputs beschrijven wat wij nodig hebben om onze kernactiviteiten uit te voeren. Voor onze kernactiviteiten zijn onze 1.164 medewerkers (menselijk kapitaal) een onmisbare input. Wij investeren in hun opleiding en vitaliteit, waarmee we hun duurzame inzetbaarheid bevorderen.

We financieren onze kernactiviteiten met 62% eigen en 38% vreemd vermogen. Onze aandeelhouders zijn de gemeente Rotterdam (circa 70%) en de Nederlandse Staat (circa 30%). Een deel van de jaarlijkse winst keren we uit als dividend aan de aandeelhouders. Het Rotterdamse havengebied (natuurlijk kapitaal: grond en water) is aan ons ter beschikking gesteld door de gemeente Rotterdam. De infrastructuur (geproduceerd kapitaal) bestaat hoofdzakelijk uit kades, steigers, wegen en pijpleidingen, waarin wij zelf investeren.

Ons Haven Management Informatiesysteem (Intellectueel Kapitaal: HaMIS) ontwikkelden we in eigen beheer; we onderhouden het ook zelf. Dit is een belangrijke asset in het mogelijk maken van een veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling. Voor andere informatiesystemen besteden wij het beheer uit aan ICT dienstverleners.

De meeste thema’s waarop wij waarde creëren, spelen op het niveau van de Rotterdamse haven. Dit betekent dat wij werken aan thema’s met een hoge impact, maar waar wij als Havenbedrijf Rotterdam relatief weinig invloed op hebben. Onder sociaal en relationeel kapitaal verstaan wij onze samenwerkingen met diverse stakeholders, waaronder onze klanten.

Belangrijke leveranciers voor het Havenbedrijf Rotterdam zijn:

  • aannemers, voor aanpassingen en onderhoud haveninfrastructuur;
  • baggerbedrijven, voor het op diepte houden van waterwegen;
  • scheepsbouwbedrijven, voor aanschaf en onderhoud van onze vaartuigen;
  • ICT-bedrijven, voor efficiënte informatievoorziening bij onder andere de scheepvaartbegeleiding;
  • ingenieurs- en adviesbureaus.

Wij onderscheiden klanten die zich hier vestigen (vestigingsklanten) en klanten die gebruikmaken van de haven (overslagklanten). Vestigingsklanten zijn bijvoorbeeld raffinaderijen, chemiebedrijven, expediteurs en terminals voor over- en opslag. Overslagklanten zijn onder andere container- en bulkrederijen. Met verladers en logistieke dienstverleners hebben wij formeel geen contractuele relatie. Toch vinden wij het belangrijk om ook met hen een goede en hechte relatie te onderhouden. Dit omdat zij grote invloed hebben op de goederenstromen. Verladers vormen daarom een derde categorie: de indirecte klanten.

Ons business model

Het creëren van economische en maatschappelijke waarde betekent dat we onze kernactiviteiten goed moeten uitvoeren. Deze kernactiviteiten zijn:

  • Ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven- en industriegebied in Rotterdam;
  • Bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebied voor de kust.

Ontwikkelen, uitgeven en beheren van haventerreinen

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, ontwikkelt en exploiteert de haventerreinen, de haveninfrastructuur en de waterwegen. Wij investeren in de ontwikkeling van grond tot uitgeefbaar terrein en in de haveninfrastructuur, zoals kademuren, steigers, (water)wegen en kabel- en leidingvoorzieningen. Deze infrastructuur maakt het terrein bereikbaar en maakt overslag van goederen mogelijk. De terreinen en infrastructuur in de haven verhuren wij of geven wij in erfpacht uit aan bedrijven en dat vormt één van onze inkomstenbronnen.

De partijen die de grond in erfpacht hebben en de partijen die grond huren of gebruikmaken van de haveninfrastructuur, spelen een rol in de logistieke en industriële processen die in de haven plaatsvinden. Terminals slaan bijvoorbeeld lading over van schip naar land of andersom. Spooroperators zorgen voor het vervoer van containers van en naar de haven. Partijen, zoals raffinaderijen en chemische bedrijven vestigen zich in de haven om bijvoorbeeld van ruwe olie die in de haven aankomt, een eindproduct of halffabricaat te maken. Die partijen in de keten hebben onder andere gebouwen, kranen, schepen, industriële faciliteiten, treinen en personeel in eigendom/beheer/dienst.

De waterwegen, terreinen en infrastructuur zijn in beheer van het Havenbedrijf Rotterdam.

Handhaven van de veilige, schone, vlotte en beveiligde afhandeling van scheepvaartverkeer

De (Rijks)Havenmeester is verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. De medewerkers van de Divisie Havenmeester begeleiden schepen op afstand door ze te monitoren, te informeren, te adviseren en indien nodig te instrueren. Daarnaast zorgen zij met multifunctionele patrouillevaartuigen voor een vlotte en veilige begeleiding van het scheepvaartverkeer. Wij onderhouden zelf ons in eigen beheer ontwikkelde Haven Management Informatiesysteem (HaMIS). Als Port Security Officer is de Havenmeester ook verantwoordelijk voor de naleving van de beveiligingsvoorschriften voor terminals, zoals vastgelegd in de Havenbeveiligingswet. De Divisie Havenmeester zorgt voor certificering volgens de International Ship and Port facility Security code (ISPS) en ziet toe op de naleving hiervan. In 2017 voerde de Divisie Havenmeester 219 inspecties uit.

Lees hier meer over onder Veiligheid

Tenslotte stimuleert het Havenbedrijf Rotterdam schone scheepvaart door middel van diverse kortingsregelingen.

Toekomstbestendige haven

Onze rol gaat verder dan de kerntaken. De Rotterdamse haven is van waarde voor de regionale, nationale en Europese economie en wil dat ook in de toekomst blijven. Door de dynamiek in de omgeving is dit niet vanzelfsprekend. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat het Rotterdamse haven- en industriegebied concurrerend is en blijft door tijdig in te spelen op ontwikkelingen. Dit doen we bijvoorbeeld door te werken aan de innovatiekracht en samen met klanten en partners digitale toepassingen te ontwikkelen die de Rotterdamse haven concurrerender maken. Samen met partners investeren we bijvoorbeeld ook in een overkoepelende energie-infrastructuur. Daarmee zorgen we ervoor dat het industriële cluster in de haven kan verduurzamen. Daarnaast brengen we de haven als aantrekkelijke werkplek onder de aandacht bij jongeren, zodat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is en blijft.

Ontwikkelingen in onze externe omgeving, zoals de energietransitie en digitalisering, zijn ingrijpend en gaan snel. Dit vraagt om aanpassingsvermogen. Daarom werken wij intern continu aan een efficiënte en wendbare organisatie. Dezelfde energie steken we in onze samenwerkingsverbanden met stakeholders om onze doelen te bereiken.

Sturing en beheersing

Het Havenbedrijf Rotterdam past de principes van de Nederlandse Corporate Governance Code toe. In een jaarlijkse cyclus evalueren wij de strategie en stellen die zo nodig bij. De bijgestelde strategie vertalen we naar concrete doelstellingen, activiteiten en een budget door middel van een jaarplan op organisatieniveau en werkplannen op het niveau van de afdelingen.

Lees meer over hoe wij ons sturings- en beheersingsysteem (waaronder onze planning- en controlcyclus en ons risicomanagement) inrichten onder Sturing en beheersing

Gedurende het jaar monitoren wij onze prestaties en rapporteren hierover zowel intern als extern. Aan de hand van onze scenario’s en langetermijnprognoses kijken we periodiek naar de langetermijnvooruitzichten van onze organisatie. Wij bekijken onze vooruitzichten ook op de middellange en korte termijn, resulterend in een nieuwe ondernemingsstrategie (elke 5 jaar) en een strategie-update/jaarplan (jaarlijks).

Lees hier meer over onder Strategie

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn één van de bouwstenen van ons CSR-statement. De zeventien doelstellingen van de Verenigde Naties vormen het nieuwe internationale referentiepunt voor duurzame ontwikkeling voor alle landen in de wereld. Voor de economische en maatschappelijke waardecreatie door het Havenbedrijf Rotterdam zijn de volgende vier SDG’s het meest relevant: