Onze rol

Het Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Doelen

De statutaire doelen van het Havenbedrijf Rotterdam zijn:

  • Ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven- en industriegebied in Rotterdam;
  • Bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebied voor de kust.

Missie

Het Havenbedrijf Rotterdam creëert economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn belangrijk voor onze organisatie. Ze helpen om ons werk te doen, samenwerking te bevorderen en de ondernemingsstrategie te realiseren. Ook geven ze aan hoe wij willen dat de buitenwereld naar ons kijkt.

  • Passie: passie voor de haven en ons vak.
  • Samen: samenwerken onderling, maar ook samen met stakeholders, klanten en aandeelhouders om onze gezamenlijke ambities te realiseren.
  • Steeds verbeteren: continu innoveren en ontwikkelen, grenzen verleggen.
  • Vertrouwd: vertrouwd voor onze omgeving, een zorgvuldige en betrouwbare partner, voortbouwend op onze solide basis.

Organisatie

Binnen het Havenbedrijf Rotterdam zijn afdelingen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van het haven- en industriegebied. Commerciële afdelingen houden zich bezig met het vinden en binden van bedrijven. De Divisie Havenmeester voert namens de (Rijks)Havenmeester publiekrechtelijke taken uit, zoals verkeersbegeleiding, inspectie en incidentenbestrijding. Stafafdelingen voeren ondersteunende taken uit.

Corporate governance

Het Havenbedrijf Rotterdam is een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap. We voldoen aan de eisen die de wet stelt aan een ‘grote’ vennootschap. Sinds 21 juli 2008 is een verlicht structuurregime van toepassing op het bedrijf. Er is een Raad van Commissarissen ingesteld conform de vereisten voor een structuurregime. Het verlichte regime houdt in dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegdheden heeft bij het benoemen en ontslaan van bestuurders.

Hoewel wij niet beursgenoteerd zijn, passen wij de principes en best practices uit de Nederlandse Corporate Governance Code toe. Hierbij hanteren wij het 'pas toe of leg uit'-principe. Wij actualiseren jaarlijks ons 'pas toe of leg uit'-verslag en publiceren dit als onderdeel van het reglement voor de Raad van Commissarissen (bijlage E) op onze website. Onderdelen van de Code staan in diverse documenten, zoals het reglement voor de Algemene directie en het reglement voor de Raad van Commissarissen.

De Algemene directie heeft de dagelijkse leiding over de onderneming. De onafhankelijke Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Algemene directie en de gang van zaken in de onderneming. De aandeelhouders gemeente Rotterdam (70,83%) en het Rijk (29,17%) oefenen invloed uit op de vennootschap door middel van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De bevoegdheden van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn onder meer vastgelegd in de wet en de statuten. De aandeelhouders nemen over belangrijke besluiten, bijvoorbeeld over investeringen boven de 50 miljoen euro en de strategie van de onderneming, uitsluitend gezamenlijk een besluit (joint control).