Ondernemingsstrategie 2016-2020

De Ondernemingsstrategie 2016-2020 verwoordt de doelstellingen van het Havenbedrijf Rotterdam voor de periode 2016 tot en met 2020. Met onze partners werken we bovendien aan het realiseren van de Havenvisie 2030, gericht op de langere termijn.

Acht hoofddoelstellingen vormen de kern van onze strategie:

Én-én-strategie

De Ondernemingsstrategie 2016-2020 is een én-én-strategie. Het Havenbedrijf Rotterdam wil de energietransitie vormgeven. We sturen er op om activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld biobased productie en circulaire economie in Rotterdam te vergroten. Tegelijkertijd zetten wij ons in om de op ’fossiel’ gebaseerde industrie minder milieubelastend en efficiënter te maken. Zo werken we aan maatschappelijke waardecreatie voor de lange termijn, zonder economische waarde te vernietigen.

Lees meer over waardecreatie onder Hoe wij waarde creëren

Enablers

Om de bovengenoemde doelstellingen te kunnen realiseren, zijn drie enablers nodig. Ze zijn cruciaal om waarde te creëren:

  • Partnerships: voor de verdere ontwikkeling van de haven is samenwerking met andere partijen nodig. Het stelt ons in staat belemmeringen weg te nemen en kansen te benutten;
  • Innovatie, kennis en arbeid: het Havenbedrijf Rotterdam wil de concurrentiekracht van de bestaande sectoren in de haven vergroten en nieuwe markten aantrekken. Om dit te realiseren, zetten we ons in voor een uitstekend innovatie-ecosysteem, betere data- en informatiesystemen, een hoog kennisniveau in de haven en beschikbaarheid en kwaliteit van arbeidskrachten;
  • Mens en organisatie: de prioriteiten van onze strategie vergen naast de vereiste expertise en ervaring op veel fronten een meer actieve rol van het Havenbedrijf Rotterdam als ondernemende ontwikkelaar. Om die rol goed te vervullen, is het belangrijk dat de organisatie wendbaar is met een open en veilige cultuur, medewerkers wendbaar en fit for the job zijn en bedrijfsprocessen efficiënt verlopen.

Herkomst en update van onze strategie

De ondernemingsstrategie van het Havenbedrijf Rotterdam schetst het strategische kader voor de middellange termijn. Het geeft richting aan en biedt inspiratie voor het gezamenlijke management en de medewerkers. Belangrijkste input voor de strategie zijn analyses van relevante trends en ontwikkelingen en de risico's en kansen voor het haven- en industriecomplex. Om ervoor te zorgen dat de Ondernemingsstrategie 2016-2020 actueel blijft, monitoren wij continu de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het haven- en industriecomplex. Jaarlijks updaten wij onze strategie.

Lees meer over de update van de strategie onder Strategie 2017