Visie op de haven en industrie in 2030

'Rotterdam is in 2030 Europa’s belangrijkste haven- en industriecomplex. Het is een ijzersterke combinatie van de Global hub en Europe’s Industrial Cluster, die beide koploper zijn op het gebied van efficiency en duurzaamheid. Rotterdam is nauw verbonden met Noordwest-Europese industriële en logistieke knooppunten. Toonaangevende bedrijven investeren blijvend in de meest moderne facilities. Nauwe samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen leidt tot een hoogwaardige arbeidsmarkt, leefomgeving en bereikbaarheid. Aanpassingsvermogen is het handelsmerk. Hierdoor is het complex in 2030 een belangrijke pijler onder de welvaart van de regio, Nederland en Europa.'

Uitvoeringsconvenant

Port Compass, de Havenvisie 2030, kwam in 2011 tot stand in dialoog met tal van bedrijven, overheden en belangenorganisaties. De Rotterdamse gemeenteraad stelde de visie unaniem vast op 15 december 2011. In 2012 volgden handtekeningen onder het uitvoeringsconvenant van de convenantpartners Deltalinqs, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, het Rijk (ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat) en het Havenbedrijf Rotterdam. Samen zetten zij zich in om de visie zoals beschreven in de Havenvisie 2030 te realiseren.

Voortgang Havenvisie

Het Havenbedrijf Rotterdam rapporteert jaarlijks over de voortgang op de Havenvisie 2030. Dit doen we samen met onze convenantpartners. Onderdeel van de voortgangsrapportage is de Staat van de Haven, een geïntegreerd verslag over de gehele haven. In cijfers is zichtbaar hoe de ontwikkeling van de Rotterdamse haven zich voltrekt op het gebied van people, planet en profit. De Staat van de Haven bevat circa 60 indicatoren rondom de succesfactoren van de Havenvisie en kijkt tien jaar terug. Daarmee geeft het een evenwichtig en objectief beeld van lange- en middellangetermijnontwikkelingen, effecten en resultaten. Daarmee kunnen we volgen of we er in slagen de doelen uit de Havenvisie 2030 te bereiken of dat er extra inzet op beleid of projecten nodig is.

Lees meer over de voortgang en de Staat van de Haven in de Voortgangsrapportage Havenvisie