Over dit verslag

Beleid

Wij willen zo transparant mogelijk verantwoording afleggen aan onze stakeholders over de economische en maatschappelijke waarde die we creëren. Het is daarom dat wij in dit verslag rapporteren over hoe Corporate Social Responsibility (CSR) een geïntegreerd onderdeel is van onze bedrijfscultuur en processen.

Bij het jaarverslag volgen wij de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, de EU-richtlijn (2014/95/EU) over het rapporteren van niet-financiële informatie en de Sustainability Reporting Standards of the Global Reporting Initiative (GRI) in overeenstemming met de Core optie. Daarnaast sluiten we zoveel mogelijk aan bij het Integrated Reporting Framework van de International Integrated Reporting Council (IIRC), de Corporate Governance Code en toetsen we de transparantie van ons verslag aan de hand van de Transparantiebenchmark. In deze benchmark behaalden we met ons jaarverslag over 2016 met 195 punten een vijfde plaats in een deelnemersveld van 253 bedrijven.

Het is onze ambitie om tot de koplopers op het gebied van geïntegreerde verslaglegging te blijven behoren. Daarom werken we voortdurend aan verbetering van het jaarverslag. Naast het voldoen aan veranderende wet- en regelgeving, hebben wij dit jaar ingezet op een verbeterde samenhang van informatie, onder meer door het maken van een interactiever online verslag. Wij hechten ook waarde aan een hoge mate van betrouwbaarheid. Om die reden vragen wij aan onze accountant reasonable assurance op zowel de financiële als de niet-financiële gegevens van dit verslag.

Scope en afbakening van het jaarverslag

De scope van het jaarverslag betreft de activiteiten van het Havenbedrijf Rotterdam. Voor de jaarrekening zijn de internationale deelnemingen van het Havenbedrijf Rotterdam op basis van materialiteit vrijgesteld van de consolidatieplicht. De materialiteitsanalyse voor het jaarverslag baseren wij ook op de activiteiten van het Havenbedrijf Rotterdam, exclusief de deelnemingen. Dit betekent concreet dat wij niet rapporteren over maatschappelijke onderwerpen die spelen in de landen waar deze deelnemingen zijn gevestigd. In het verslagjaar 2017 vonden geen acquisities en desinvesteringen plaats.

De materialiteit van de thema’s bepalen we door middel van een analyse, waarvan onderstaand figuur de belangrijkste thema's uit 2017 toont. De materialiteitsmatrix geeft de thema's weer die voor onze stakeholders en voor de waardecreatie van het Havenbedrijf Rotterdam het meest van belang zijn. Over de meest materiële onderwerpen rapporteren wij uitgebreid in het hoofdstuk ‘Strategie en resultaten’.

Opbouw

Onze strategie bepaalt de opbouw van dit verslag. Het hoofdstuk ‘Strategie en resultaten’ stelden we op langs de acht strategische hoofddoelstellingen en hun drie enablers. Hiermee komen ook de materiële onderwerpen aan bod die van belang zijn voor onze stakeholders én voor onze waardecreatie. Onderstaande tabel geeft de structuur van het verslag en de samenhang tussen de ondernemingsstrategie en de materiële onderwerpen weer. In het verslag zijn materiële onderwerpen herkenbaar aan een afbeelding met de belangrijkste KPI's, bijbehorende doelstellingen en resultaten. Daarnaast zijn additionele PI’s in het verslag opgenomen. Het verschil tussen KPI’s en PI’s is zichtbaar door het gebruik van verschillende kleuren.

We geven inzicht in een aantal dilemma's waarmee wij te maken hebben: steenkool, cybersecurity, digitalisering en nieuwe markten. In roundtables en expertpanels laten stakeholders en experts hun licht schijnen over voor het Havenbedrijf Rotterdam belangrijke onderwerpen.

Lees meer over ons verslaggevingsbeleid, het proces en de uitkomsten van de materialiteitsanalyse en de uitgebreide versie van de samenhangtabel onder Toelichting op het jaarverslag