Balans

Open for viewing

  Ref. 31-12-2017   31-12-2016  
Activa          
Vaste activa          
Materiële vaste activa 1 3.713.427    3.679.246   
Financiële vaste activa 2 92.329    99.416   
      3.805.756    3.778.662 
Vlottende activa          
Voorraden   625    597   
Vorderingen 3 288.643    166.981   
Liquide middelen 4 228.870    270.103   
      518.138    437.681 
Totaal activa     4.323.894    4.216.343 
Passiva          
Eigen vermogen          
Geplaatst aandelenkapitaal 5 900.000    900.000   
Agio 5 391.200    391.200   
Wettelijke reserves 5 48.872    50.283   
Overige reserves 5 1.159.180    1.037.308   
Te bestemmen resultaat 5 186.981    224.102   
      2.686.233    2.602.893 
Voorzieningen 6   63.853    62.609 
Langlopende schulden 7   1.092.579    1.163.248 
Kortlopende schulden 8   481.229    387.593 
Totaal passiva     4.323.894    4.216.343 
(Bedragen x € 1.000)