Kasstroomoverzicht

Open for viewing

 

(Bedragen x € 1.000)          
  Ref. 2017   2016  
Bedrijfsresultaat     303.223    301.561
Aanpassingen voor:          
-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 1 147.855    140.168  
-Mutaties in voorzieningen   390    7.474  
-Afkoop erfpacht   -2.131    -2.912  
-Afkoop overdracht bruggen en sluizen 7 -2.230    -5.264  
      143.884    139.466
Mutaties in werkkapitaal:          
-Kortlopende vorderingen  3 -121.662    -43.080  
-Voorraden   -28    8  
-Kortlopende schulden   9.881    18.455  
      -111.809    -24.617
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten     335.298    416.410
Ontvangen interest   1.280    496  
Betaalde interest   -64.813    -88.664  
Bouwrente 15 2.435    2.098  
      -61.098    -86.070
Kasstroom uit operationele activiteiten     274.200    330.340
Investeringen:          
-Materiële vaste activa  

-187.841 

  -177.117  
-Bouwrente 15 -2.435    -2.098  
-Rijksbijdrage Theemswegtracé 8   112.058  
-Overige bijdragen en subsidies 1 31.736    17.375  
-Verstrekte leningen 2   -6.500  
      -158.540    -56.282
Desinvesteringen:          
-Materiële vaste activa 1   850  
-Aflossingen op langlopende vorderingen 2 2.194    986  
      2.194    1.836
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     -156.346    -54.446
Kasstroom vóór financiering:     117.854    275.894
Aflossingen op langlopende schulden 7 -66.308    -16.817  
Betaald dividend   -92.779    -90.959  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     -159.087    -107.776
Saldo kasstroom     -41.233    168.118
Saldo geldmiddelen begin boekjaar 4   270.103    101.985
Saldo geldmiddelen eind boekjaar 4   228.870    270.103
Mutatie geldmiddelen     -41.233    168.118