1 Materiële vaste activa

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)            
  Terreinen en infraplus Openbare infra, haven- bekkens en vaarwegen Kademuren, steen- glooiingen, steigers en overige afmeer- voorzieningen Materiële  vaste activa in aanbouw Vaste bedrijfs- middelen en overige activa Totaal
Aanschafwaarde  1.586.889 1.098.759 1.607.547 125.387

601.471

5.020.053
Cumulatieve afschrijvingen -248.593 -365.170 -463.533 -

-263.511

-1.340.807
Boekwaarde 31 december 2016 1.338.296 733.589 1.144.014 125.387 337.960 3.679.246
Bruto-investeringen 213.772  213.772 
Desinvesteringen (aanschafwaarde) -2.113 -2.113 
Desinvesteringen (cum. afschrijvingen) 2.113 2.113 
Rijksbijdragen - - - -11.136  -11.136 
Overige bijdragen -20.600  -20.600 
Afschrijvingen -23.496  -39.144  -47.538  -2.185  -35.492  -147.855 
Ingebruikname 9.100  25.590  88.108 

-155.105 

32.307 
Mutaties 2017      -14.396  -13.554  40.570  24.746  -3.185  34.181 
Boekwaarde 31 december 2017 1.323.900  720.035  1.184.584  150.133  334.775  3.713.427 
Aanschafwaarde  1.595.989  1.124.349  1.693.542  152.318  633.778  5.199.976 
Cumulatieve afschrijvingen -272.089  -404.314  -508.958  -2.185  -299.003  -1.486.549 
Boekwaarde 31 december 2017 1.323.900  720.035  1.184.584  150.133  334.775  3.713.427 
Afschrijvingsperioden in jaren   0 tot 30 jaar  25 tot 50 jaar  25 tot 40 jaar  n.v.t.  5 tot 50 jaar  

De grootste investeringen in 2017 zijn de aanleg van het Theemswegtracé, de aanleg van een Offshore Center voor windparken op zee, de realisatie van nieuwe ligplaatsen voor de binnenvaart in het Calandkanaal, de realisatie van kademuren voor Sif Group en StenaLine en het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising op Maasvlakte 2.
In het boekjaar is op materiële vaste activa in aanbouw een bedrag van € 2,4 miljoen aan bouwrente geactiveerd (2016: € 2,1 miljoen) en € 7,3 miljoen aan personeelslasten (2016: € 4,7 miljoen).
De (Rijks)bijdragen van in totaal € 31,7 miljoen heeft voor € 21,7 miljoen betrekking op het geïnvesteerde bedrag inzake het Theemswegtracé. Hiervan is € 4,8 miljoen daadwerkelijk ontvangen en is € 16,8 miljoen toegerekend vanuit de ontvangen subsidie in 2016. De overige (Rijks)bijdragen zijn ontvangen investeringssubsidies.
In de afschrijvingen onder de post materiele vaste activa in aanbouw is € 2,2 miljoen opgenomen aan bijzondere waardeverminderingen betrekking hebbende op projecten die vroegtijdig zijn gestopt en op afwaarderingen.

De boekwaarde van immateriële vaste activa is per 31 december 2017 € 45,7 miljoen (31 december 2016: € 37,8 miljoen). De immateriële vaste activa zijn onderdeel van de vaste bedrijfsmiddelen en overige activa en betreffen voornamelijk IT- en systeeminvesteringen. In de afschrijvingen heeft € 8,3 miljoen betrekking op immateriële vaste activa, in de categorie ingebruikname € 10,1 miljoen en binnen de categorie materiële vaste activa in aanbouw € 14,7 miljoen. Gezien de beperkte omvang worden immateriële vaste activa niet apart gepresenteerd in de jaarrekening maar als onderdeel van materiële vaste activa.

Bij de oprichting is het economisch eigendom van de haventerreinen in Havenbedrijf Rotterdam ingebracht. Het juridisch eigendom van deze terreinen berust bij de gemeente Rotterdam.