2 Financiële vaste activa

Open for viewing

  Deelnemingen Langlopende vorderingen Totaal
31 december 2016

86.564

12.852 99.416
Rentetoevoegingen 43 43
Aflossingen -2.194                    -2.194
Resultaat deelnemingen 5.926                        5.926
Reserve omrekeningsverschillen -10.862                      -10.862
31 december 2017 81.628 10.701  92.329
(Bedragen x € 1.000)       

In 2017 heeft Havenbedrijf Rotterdam de aandelen van PortShuttle Rotterdam B.V. overgenomen voor € 1. PortShuttle is een neutrale spoordienst die alle containerterminals in de Rotterdamse haven via het spoor verbindt. Daarnaast is de 100% deelneming Blockchain FieldLab B.V. opgericht. Deze vennootschap heeft ten doel theoretische blockchain ideeën samen met ontwikkelaars en het bedrijfsleven om te zetten in concrete oplossingen. De aandelen van Keyrail, de exploitant van de Betuweroute, zijn in 2017 verkocht voor € 1 aan ProRail. Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar toelichting 21 ‘Overzicht deelnemingen’.
Van de langlopende vorderingen heeft € 1,2 miljoen een looptijd van korter dan 1 jaar.