3 Vorderingen

Open for viewing

 

(Bedragen x € 1.000)    
  31-12-2017 31-12-2016
Rekening-Courant deelneming 11.979  7.099
Handelsvorderingen 93.544  84.423
Overige vorderingen 1.638  2.670
Voorziening dubieuze debiteuren -1.202  -1.849
Overlopende activa 182.684  74.638
TOTAAL 288.643  166.981

Havenbedrijf Rotterdam heeft een rekening-courantverhouding met deelneming Mainport Holding Rotterdam N.V. De van toepassing zijnde rente bedraagt de op 01-01-2017 geldende 12 maands Euribor tarief plus een opslag van 1%. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

De overlopende activa bestaan met name uit de afkoop van het effectieve gedeelte van de renteswap
(€ 94,5 miljoen), nog te factureren/ nog te ontvangen huur-, erfpacht-, en kadegelden (€ 67,3 miljoen), nog te factureren zeehavengeld (€ 6,7 miljoen) en projecten in voorbereiding (€ 6,6 miljoen).
Van het totaal aan kortlopende vorderingen heeft € 128,9 miljoen een looptijd van langer dan 1 jaar. Hiervan heeft € 87,2 miljoen betrekking op de afkoop van de swap en € 41,7 miljoen op nog te factureren/ ontvangen huur-, erfpacht-, en kadegelden.
Voor een verdere toelichting inzake de afkoop van de renteswap wordt verwezen naar toelichting 10 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’.