4 Liquide middelen

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)    
  31-12-2017 31-12-2016
Rekening-Courant bank 178.864  220.103
Deposito 50.000  50.000
Kas -
TOTAAL  228.870  270.103

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. Het deposito heeft een looptijd tot en met 26 maart 2018.Voor de mutatie wordt verwezen naar het Kasstroomoverzicht.

Kredietfaciliteiten

Het Havenbedrijf Rotterdam beschikt over een kortlopende kredietfaciliteit ter grootte van 200 miljoen euro. Hiervoor zijn geen zekerheden verstrekt. In 2017 is geen gebruikgemaakt van deze faciliteiten.