5 Eigen vermogen

Eigen vermogen

Mutatieoverzicht eigen vermogen

Open Mutatieoverzicht eigen vermogen for viewing

  

Stelselwijziging afkoop erfpacht 2017 27.426  1.854 29.280 
1 januari 2017 (na stelselwijziging) 900.000   391.200 50.283 1.037.308  224.102  2.602.893
Resultaat 2017  -  -  -  -  186.981  186.981
Uitgekeerd dividend 2016  -  -  -  -  -92.779  -92.779
Bestemming resultaat 2016  -  -  -  131.323  -131.323  -
Reserve omrekeningsverschillen  -  -  -10.862  -  -  -10.862
Reserve deelnemingen  -  -  9.451  -9.451  -  -
Totaal mutaties 2017  -  -  -1.411  121.872  -37.121  83.340
31 december 2017 900.000   391.200  48.872  1.159.180  186.981  2.686.233
(Bedragen x € 1.000            
  Gewoon aandelenkapitaal Agio Wettelijke reserves Overige reserves Te bestemmen resultaat Totaal
31 december 2015 900.000 391.200 42.609 894.156 211.576 2.439.541
Resultaat  2016 222.248  222.248 
Uitgekeerd dividend 2015 -90.959  -90.959 
Bestemming resultaat 2015 120.617  -120.617 
Reserve omrekeningsverschillen 2.791  -8  2.783 
Reserve deelnemingen 4.883  -4.883 
Totaal mutaties 2016 7.674  115.726  10.672  134.072 
31 december 2016 (voor stelselwijziging) 900.000  391.200 50.283 1.009.882 222.248 2.573.613

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 3 miljard euro, verdeeld in 3 miljard doorlopend genummerde gewone aandelen van 1 euro elk.
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is ultimo 2017 900 miljoen euro en bestaat uit 900 miljoen gewone aandelen van 1 euro nominaal.

Wettelijke reserves

De wettelijke reserves hebben betrekking op de reserve deelnemingen voor positieve resultaten van deelnemingen waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd en de reserve omrekeningsverschillen in verband met het aanhouden van deelnemingen in vreemde valuta.

Stelselwijziging afkoop erfpacht

De impact van de wijziging in toerekeningsmethode omtrent de verwerking van de afkoop van de erfpacht op het eigen vermogen bedraagt € 29,3 miljoen positief per 31 december 2016. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.