6 Voorzieningen

Open for viewing

Bedragen x € 1.000)      
  Voorziening personeelsregelingen Voorziening voor toekomstige bodemsanering Totaal
31 december 2016 19.736 42.873 62.609
Dotaties 6.400 172 6.572
Onttrekkingen -3.268 -2.854 -6.122
Vrijval - -60 -60
Toerekening rente 597 257 854
31 december 2017 23.465 40.388 63.853

Voorziening personeelsregelingen

De voorziening personeelsregelingen heeft betrekking op verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, toekomstige bijdragen in ziektekostenpremies na pensionering en jubileumuitkeringen.

Open for viewing

 

  31-12-2017 31-12-2016
Vervroegde uittreding  17.202  13.132
Ziektekostenpremies na pensionering 3.501  4.050
Jubileumuitkeringen 2.762  2.554
TOTAAL 23.465  19.736
(Bedragen x € 1.000)    

In 2017 heeft een dotatie aan de voorziening voor vervroegde uittreding plaatsgevonden van € 3,8 miljoen als gevolg van een herberekening.
Van de voorziening personeelsregelingen heeft € 2,7 miljoen betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar. Het resterende deel is langlopend.

Voorziening voor toekomstige bodemsanering

De voorziening voor toekomstige bodemsanering heeft betrekking op door Havenbedrijf Rotterdam geaccepteerde restvervuiling bij huurbeëindiging van een aantal specifieke terreinen. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de contante waarde van de verwachte saneringsuitgaven op de locaties waarbij de huurder de saneringsverplichting afgekocht heeft. Deze verwachte saneringsuitgaven worden geschat op basis van de huidige saneringskosten, het verwachte moment van sanering (in de toekomst), prijsindexeringen en verwachte effecten op de saneringskosten door technologische ontwikkelingen op dit gebied. Aan de voorziening wordt jaarlijks rente toegevoegd.
Voor bodemvervuiling van de overige terreinen is in de jaarrekening geen voorziening opgenomen. Voor deze terreinen geldt dat in de standaardcontractbepalingen van Havenbedrijf Rotterdam is opgenomen dat de bodem bij beëindiging van het contract in oorspronkelijke staat aan Havenbedrijf Rotterdam dient te worden opgeleverd.
De aard van deze voorziening is langlopend.

Juridische procedure DOW Chemicals

Havenbedrijf Rotterdam en DOW Chemicals zijn reeds jaren met elkaar in een juridische procedure verwikkeld over de kosten voor de sanering van de bodemverontreiniging. In januari 2016 heeft de rechtbank DOW Chemicals veroordeeld tot het betalen van een bedrag voor de gemaakte en toekomstige saneringskosten van het betreffende terrein. Dit bedrag is ook in 2016 ontvangen. In april 2016 heeft DOW Chemicals hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank ingediend. Er is nog geen verdere voortgang in deze procedure.