7 Langlopende schulden

Open for viewing

 

  Aflossing Aflossing Aflossing TOTAAL TOTAAL
  < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar 31-12-2017 31-12-2016
Leningen gemeente Rotterdam - - - 55.812
Schulden aan kredietinstellingen 10.497 41.987 924.647 977.131  987.627
Leningenportefeuille 10.497 41.987 924.647 977.131  1.043.439
           
Afkoop erfpacht 3.133 12.532 99.783 115.448  117.579*
Afkoop overdracht bruggen en sluizen - - - 2.230
Overige langlopende schulden 3.133 12.532 99.783 115.448  119.809
TOTAAL 13.630 54.519 1.024.430 1.092.579  1.163.248
(Bedragen x €1.000)          
  • Naar aanleiding van de stelselwijziging 'afkoop erfpacht' zijn de vergelijkende cijfers aangepast. De afkoop erfpacht is € 29,3 miljoen lager ten opzichte van de jaarrekening 2016. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Leningen gemeente Rotterdam

Op 30 oktober 2017 zijn de leningen aan de gemeente Rotterdam vervroegd afgelost waarvoor een boeterente is betaald van € 9,0 miljoen, verwerkt onder de financiële baten en lasten in de winst-en-verliesrekening.

Schulden aan kredietinstellingen

De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen is gebaseerd op het 3-maands euribortarief + opslag. Deze variabele rentevergoeding is gemaximeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage. Lees meer onder Financiële instrumenten en Risicobeheersing.

Afkoop erfpacht

Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.

Afkoop overdracht bruggen en sluizen

In het kader van de overdracht van bruggen en sluizen in 2010 aan de gemeente Rotterdam heeft Havenbedrijf Rotterdam bij de gemeente Rotterdam voor een aantal objecten het toekomstig klein onderhoud afgekocht. De betaling geschiedt in 7 termijnen. In 2017 is de laatste termijn betaald.

Financiële leaseverplichtingen

Havenbedrijf Rotterdam heeft op 31 december 2017 geen financiële leaseverplichtingen.

Faciliteiten voor langlopende schulden

In januari 2008 zijn kredietfaciliteiten gesloten met Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank en ABN AMRO tot een bedrag van € 1,65 miljard. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 10 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt. Met de financiers zijn ratio’s overeengekomen. Net als in 2016 voldoen de ratio’s in 2017 ruim aan de afgesproken normen.