8 Kortlopende schulden

Open for viewing

 

(Bedragen x € 1.000)    
  31-12-2017 31-12-2016
Vennootschapsbelasting 60.352 -
Schulden gemeente Rotterdam en Rijk 6.056 8.988
Vooruitontvangen Rijksbijdrage Theemswegtracé 87.243 104.002
Handelscrediteuren 33.535 42.896
Investeringscrediteuren 37.277 13.781
Belastingen en sociale verzekeringen 15.876 5.019
Pensioenen 1.488 1.227
Vakantiegeld en vakantiedagen 8.789 8.249
Ontvangen reservation fees 116.082 106.308
Vooruitgefactureerde huur- en erfpachtopbrengsten 50.410 51.811
Overige schulden en overlopende passiva 64.121 45.312
TOTAAL 481.229 387.593

Met ingang van 1 januari 2017 is Havenbedrijf Rotterdam onderworpen aan vennootschapsbelasting. Vanwege het ontbreken van overeenstemming met de Belastingdienst voer de fiscale openingsbalans is op dit moment niet betrouwbaar vast te stellen wat het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting is. Voor de jaarrekening 2017 is daarom uitgegaan van het huidige statutaire tarief van de vennootschapsbelasting van 25%, afgezet tegen de commerciële winst uit gewone bedrijfsuitvoering. Voor een verdere toelichting inzake de vennootschapsbelasting wordt verwezen naar de grondslagen voor de bepaling van het resultaat.

Havenbedrijf Rotterdam investeert samen met het Rijk in het Theemswegtracé. Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail. In 2016 heeft het Rijk een vooruitbetaling gedaan van € 112,1 miljoen. Hiervan is € 24,8 miljoen aan de activa in aanbouw toegerekend, waardoor per saldo een vooruitontvangen bedrag resteert van € 87,2 miljoen. Van dit bedrag heeft ongeveer € 37 miljoen een looptijd van langer dan 1 jaar.

De overige schulden en overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van € 24,7 miljoen. Van de overige schulden en overlopende passiva heeft ongeveer € 5 miljoen een looptijd langer dan een jaar.
Van de ontvangen reservation fees heeft € 114,3 miljoen een langlopend karakter.