9 Niet in de balans opgenomen regelingen

Het Havenbedrijf Rotterdam is voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen aangegaan met gemeenten, externe partijen en deelnemingen. Deze regelingen en verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling en het onderhoud van het Haven Industrie Complex Rotterdam, de zeehaven Dordrecht, de stadshavens van Rotterdam en de interne bedrijfsvoering.

De belangrijkste niet in de balans opgenomen regelingen zijn als volgt:

Investeringen

Van de nu lopende investeringen is € 254,6 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Havenbedrijf Rotterdam heeft zich tevens voor de komende jaren voor € 4,7 miljoen gecommitteerd aan infraplus-investeringen waarbij de toekomstige huurders van de betreffende infrastructuur het moment van investeren kunnen bepalen.

Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Om die reden investeert Havenbedrijf Rotterdam in het Theemswegtracé, samen met het Rijk. Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail. De verwachte investering van Havenbedrijf Rotterdam hierin is circa € 96 miljoen.

Het Rijk

Voor de kosten die gemaakt worden voor het onderhoud van de buitencontour ontvangt Havenbedrijf Rotterdam voor de periode 2018 tot en met 2023 een vergoeding van € 4,3 miljoen per jaar.

Gemeente Rotterdam

Ten tijde van de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam tot Havenbedrijf Rotterdam N.V. is met de gemeente Rotterdam overeengekomen dat het Havenbedrijf Rotterdam de uitvoering van de leefbaarheidsprojecten in het Bestaand Rotterdams Gebied en de kosten daarvan tot en met 2020 voor zijn rekening neemt (gemiddeld € 2,2 miljoen euro per jaar).

Ten behoeve van de ontwikkeling van Stadshavens draagt Havenbedrijf Rotterdam tot en met 2020 jaarlijks € 0,5 miljoen euro bij aan het projectbureau. Voor de investeringen en verwerving in het Merwehaven/Vierhavensgebied heeft het Havenbedrijf Rotterdam tot en met 2020 een jaarlijkse bijdrage van € 2,0 miljoen euro toegezegd.

Zeehaven Dordrecht

Met de Gemeente Dordrecht is een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat Havenbedrijf Rotterdam tot en met 2027 het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het zeehavengebied Dordrecht voor zijn rekening neemt. Voor het verkrijgen van de hoofderfpacht betaalt Havenbedrijf Rotterdam een initiële jaarlijkse vergoeding van € 1,8 miljoen. Door toeslagen en indexatie loopt de jaarlijkse vergoeding op tot circa € 2,8 miljoen in 2018. Daarna zal de vergoeding alleen toenemen door indexatie.
Havenbedrijf Rotterdam zal ten behoeve van de invulling van het Zeehavengebied Dordrecht tot en met 2027 nog € 7,7 miljoen investeren in havengeëigende projecten onder voorwaarde dat over het geheel genomen sprake dient te zijn van voldoende rendement.

Bijdragen aan overige partijen

Havenbedrijf Rotterdam is met diverse overige externe partijen en deelnemingen het leveren van een meerjarige financiële bijdrage overeengekomen. Voor 2018 heeft Havenbedrijf Rotterdam € 12,2 miljoen aan bijdragen toegezegd. De belangrijkste bijdragen hierin zijn de toezegging aan de deelneming Portbase voor € 6,6 miljoen, Smartport voor € 1,5 miljoen en sponsoring, subsidies, hospitality en donaties voor € 4,1 miljoen.

In 2017 heeft Havenbedrijf Rotterdam toegezegd een bijdrage te willen leveren van in totaal € 9,0 miljoen aan twee ontwikkelingsprojecten die ten doel hebben om de energietransitie te bevorderen en te bespoedigen.

In 2016 is het Werkzekerheidsakkoord Containersector Rotterdam gesloten tussen de containerterminals, de verhurende bedrijven in de containersector, de vakbonden en HbR. Het belangrijkste onderdeel van het onderhandelingsresultaat is dat de betrokken bedrijven een werkgelegenheidsgarantie tot 1 juli 2020 geven aan de bij hen in dienst zijnde werknemers. De bedrijven en Havenbedrijf Rotterdam hebben onderling afspraken gemaakt over de financiering. Havenbedrijf Rotterdam heeft toegezegd maximaal € 21,0 miljoen bij te dragen aan de oplossing. De resterende maximale bijdrage bedraagt € 14,3 miljoen.

Havenbedrijf Rotterdam heeft zich gecommitteerd voor € 10,0 miljoen om deel te nemen in investeringsfonds Rotterdam Port Fund (RPF). Het totale geïnvesteerde vermogen is momenteel € 1,4 miljoen. RPF is gericht op het verstrekken van kapitaal aan innovatieve ondernemingen om mede de transitie van de haveneconomie te stimuleren.

Overig

Havenbedrijf Rotterdam heeft twee garanties verstrekt aan deelnemingen of samenwerkingsverbanden. De hoogte van de garantie is afhankelijk van het zich voordoen van een toekomstige onzekerheid.

In een aantal huur- of erfpachtcontracten is Havenbedrijf Rotterdam omzet- of ladinggaranties overeengekomen voor een vooraf vastgestelde periode als onderdeel van door Havenbedrijf Rotterdam gedane investeringen.

Met leveranciers zijn langlopende verplichtingen aangegaan met betrekking tot het onderhoud van het havengebied, infrastructuur en de interne bedrijfsvoering. Dit betreffen meerjarige contracten voor onder andere huur van kantoorpanden, lease van voertuigen, IT-diensten, baggerwerkzaamheden, onderhoud verkeersbegeleidingssysteem, de levering van water aan binnenvaart, opleiding van personeel en digitalisering van de Rotterdamse haven. Voor 2018 bedraagt deze verplichting circa € 39 miljoen. De totale verplichting voor een periode langer dan een jaar bedraagt circa € 81 miljoen.

Met leveranciers zijn eveneens een aantal voorwaardelijke verplichtingen aangegaan in de vorm van raamovereenkomsten voor onder andere het beheer en onderhoud van het havengebied.

Fiscale eenheid

Havenbedrijf Rotterdam N.V. maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid met Mainport Holding Rotterdam N.V., Mainport Foreign Investments B.V., MHR Commanditaire Vennoot B.V., MHR Silent Partner B.V., Cruise Port Rotterdam B.V., PortShuttle Rotterdam B.V. en Blockchain Fieldlab B.V. voor de vennootschapsbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.