11 Som der bedrijfsopbrengsten

Open for viewing

 

(Bedragen x € 1.000)    
  2017 2016
Netto-omzet    
Zeehavengeld 289.563  295.305
Binnenhavengeld 14.370  13.836
Inkomsten uit contracten 377.283  343.015 1)
Totaal netto-omzet 681.216  652.156
Overige bedrijfsopbrengsten 30.911  28.429 2)
TOTAAL 712.127  680.585

1) Naar aanleiding van de stelselwijziging 'afkoop erfpacht' zijn de vergelijkende cijfers aangepast. De inkomsten uit contracten zijn € 5,8 miljoen lager ten opzichte van de jaarrekening 2016.
2) Naar aanleiding van de stelselwijziging 'overige opbrengsten' zijn de vergelijkende cijfers aangepast. De overige bedrijfsopbrengsten zijn € 11,0 miljoen hoger ten opzichte van de jaarrekening 2016.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van 2016 gedaald door een daling van de gemiddelde prijs per ton en een toename van de kortingen. Daartegenover staat een stijging van de goederenoverslag met 1,3%. De inkomsten uit contracten (onder andere huur, erfpacht en kadegelden) zijn toegenomen door nieuwe contracten, indexeringen en prijsherzieningen waarvan een deel met terugwerkende kracht.
In de overige bedrijfsopbrengsten zijn de opbrengsten uit zandverkoop, baggerwerkzaamheden voor derden, slibopslag voor derden en de ontvangen bijdrage voor het Verkeersbegeleidend Systeem opgenomen.