12 Lonen, salarissen en sociale lasten

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)    
  2017 2016
Lonen en salarissen -85.387  -83.429
Pensioenlasten/ voormalig personeel -20.461  -11.530
Overige sociale lasten -10.574  -10.285
Activering personeelslasten 7.287  4.702
Overige personeelslasten -1.520  -2.339
TOTAAL -110.655  -102.881

Personeelskosten van functies die voornamelijk aan investeringsprojecten werken worden geactiveerd op basis van direct toerekenbare uren, noodzakelijk voor de vervaardiging van een actief. Van de personeelskosten is € 7,3 miljoen (2016: € 4,7 miljoen) aan kosten geactiveerd in de materiële vaste activa.

In 2017 heeft een dotatie aan de voorziening personeelsregelingen plaatsgevonden van € 3,8 miljoen als gevolg van een herberekening van de voorziening voor vervroegde uittreding.