13 Overige bedrijfslasten

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)    
  2017 2016
Exploitatielasten -141.451  -138.300*
Overige bedrijfskosten -8.943  2.325
TOTAAL -150.394  -135.975
  • Naar aanleiding van stelselwijziging 'overige opbrengsten' zijn de vergelijkende cijfers aangepast. De exploitatielasten zijn € 11,0 miljoen hoger ten opzichte van de jaarrekening 2016. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

In de post exploitatielasten zijn de reguliere lasten ten behoeve van scheepvaartbegeleiding, ontwikkeling, beheer en onderhoud van haveninfrastructuur, beheer van informatiesystemen, informatie- en communicatietechnologie, acquisitie- en accountmanagement en interne bedrijfsvoering opgenomen.
De overige bedrijfslasten zijn met name toegenomen door de bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan de sociale dialoog.