15 Financiële baten en lasten

Open for viewing

  2017 2016
Rentebaten langlopende vorderingen 341  288
Overige rentebaten 982  287
Overige financiele baten 135
Totaal financiële baten 1.323  710
     
Rentelasten financieringen -62.451  -87.640
Rentelasten - calculatorisch -854  -385*
Geactiveerde rente over materiële vaste activa - in aanbouw                                                              2.435  2.098
Overige rentelasten -2.269  -708
Totaal financiële lasten -63.139  -86.635
     
TOTAAL -61.816  -85.925
(Bedragen x € 1.000)    
  • Naar aanleiding van de stelselwijziging 'afkoop erfpacht' zijn de vergelijkende cijfers aangepast. De rentelasten calculatorisch zijn € 7,7 miljoen lager ten opzichte van de jaarrekening 2016. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

De rentelast financiering zijn ten opzichte van 2016 afgenomen door de afkoop van een deel van de renteswap in 2016. Van de afkoop van de notional van € 100 miljoen voor € 59,4 miljoen had € 32,0 miljoen betrekking op het deel van de renteswap dat zonder de afkoop ineffectief zou worden. Dit bedrag is in 2016 verwerkt als rentelast. Voor een verdere toelichting inzake de afkoop van de renteswap wordt verwezen naar toelichting 10 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’.
Daartegenover staat dat in 2017 de leningen aan de gemeente Rotterdam vervroegd zijn afgelost waarvoor een boeterente is betaald van € 9,0 miljoen.

De geactiveerde rente over de materiële vaste activa in aanbouw (bouwrente) wordt geactiveerd gedurende de periode van de vervaardiging van het actief. De bouwrente wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen van Havenbedrijf Rotterdam. Het gehanteerde percentage in 2017 is 2,01% (2016: 2,09%).