19 Bezoldiging commissarissen en bestuurders

Vanaf 2004 is de hoogte van de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) onveranderd gebleven. De aandeelhouders hebben in 2017 besloten om de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen jaarlijks te verhogen. De vergoeding van de leden mag jaarlijks verhoogd worden met een percentage dat gelijk is aan de structurele cao-loonontwikkeling van Havenbedrijf Rotterdam. Voor het jaar 2015 is, conform cao, een verhoging van 1,5% van toepassing. Voor de jaren 2016 t/m 2018 is er een structurele verhoging van 1% per halfjaar vastgesteld. De leden van de Raad van Commissarissen hebben afgezien van een nabetaling van de gemiste verhogingen over de jaren 2015 en 2016.

De bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt voor 2017 € 31.530. Voor de leden bedraagt de bezoldiging voor 2017 € 26.275. Daarnaast wordt aan commissarissen die zitting hebben in de auditcommissie of de remuneratiecommissie een jaarvergoeding verstrekt van € 5.255.

Commissarissen

De bezoldiging aan commissarissen is als volgt:

Open for viewing

   Aanvang termijn     Einde termijn                   2017               2016
R.P.M. (Rutger) van Slobbe 01-01-2006 31-12-2017 36.784 35.000
Ir. J.M. (Mel) Kroon MBA 22-06-2005 31-05-2017 14.161 33.750
Drs. R. (Robert) Frohn 01-01-2012 31-12-2019 31.530 30.000
M.H. (Miriam) Maes 01-01-2016 31-12-2019 33.935 30.417
Mr. L.M. (Ruud) Sondag 01-04-2017 31-03-2021 22.815 -
Mr. I.D. (Ingrid) Thijssen 01-09-2017 31-08-2021 10.562 -
Drs. T.H. (Timo) Huges 01-03-2012 29-02-2016  - 5.000
TOTAAL     149.787  134.167
(Bedragen x € 1)        

Het RvC-voorzitterschap wordt vanaf 1 juli 2011 bekleed door de heer van Slobbe. Vanaf 1 januari 2018 heeft mevrouw Maes (na het vertrek van de heer van Slobbe) het voorzitterschap overgenomen. In 2017 zijn 2 nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam; de heer Sondag (per 1 april) en mevrouw Thijssen (per 1 september).
Na het vertrek van de heer Huges in 2016 heeft de heer Kroon tijdelijk het voorzitterschap van de remuneratiecommissie overgenomen. De remuneratiecommissie heeft besloten om tijdelijk de onderwerpen ‘benoeming‘ en ‘beloning’ van de Algemene Directie te verdelen tussen de heer Kroon en mevrouw Maes. Ten aanzien van de vergoeding voor het hebben van zitting in de remuneratiecommissie is daarom een verdeelsleutel toegepast. Per 1 juni 2017 (na het vertrek van de heer Kroon) heeft mevrouw Maes het voorzitterschap van de remuneratiecommissie overgenomen.
De auditcommissie bestaat in 2017 uit de heer Frohn (voorzitter), de heer Kroon (tot 1 juni 2017), mevrouw Maes (tot 1 september 2017), de heer Sondag (vanaf 1 juni 2017) en mevrouw Thijssen (vanaf 1 september 2017).

Bestuurders

De Algemene Directie van Havenbedrijf Rotterdam bestaat eind 2017 uit de volgende bestuurders:
Drs. A.S. (Allard) Castelein - President Directeur (CEO)
Ing. R. (Ronald) Paul - Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO)
Ir. P.R.J.M. (Paul) Smits CMA CTP - Directeur Financiën & Informatievoorziening (CFO)

De heer Castelein is in 2017 als CEO herbenoemd voor een periode van 4 jaar.

Beloningsbeleid bestuurders

Voor Havenbedrijf Rotterdam is door de aandeelhouders op 1 december 2011 een beloningsbeleid vastgesteld met een maximale beloning (bestaande uit een vast en variabel deel). Op 21 maart 2016 zijn de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen overeengekomen om het beloningsbeleid van de Algemene Directie aan te passen. De variabele beloning is per 1 januari 2016 gemaximeerd op 20%. Tot 2016 was dit maximum 35%. Het verlies aan jaarlijkse opportuniteit van maximaal 15% is vanaf 2016 structureel gecompenseerd in het vaste (basis) salaris met een conversiefactor van 54,01%. De Raad van Commissarissen handelt binnen de kaders van dit beloningsbeleid.

Basissalaris 2017

In 2017 zijn onderstaande basissalarissen toegekend. De (vaste) basissalarissen van de leden van de Algemene Directie zijn conform het beloningsbeleid in 2017 verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de in de CAO afgesproken structurele loonontwikkeling (1% per halfjaar). De basissalarissen zijn inclusief vakantiegeld.

Open for viewing

 

  Aanvang termijn    Einde termijn 2017 2016
A.S. Castelein 1-1-2014     31-12-2021    389.135  381.470 
P.R.J.M. Smits 1-6-2011     31-5-2019 310.855  304.725 
R. Paul 1-9-2012 31-8-2020 310.855  304.725 
TOTAAL     1.010.845  990.920 
(Bedragen x € 1)        

Variabel inkomen

In het beloningsbeleid is opgenomen dat het variabel gekoppeld is aan vooraf door de Raad van Commissarissen vastgestelde prestatiedoelen die voor ca. 40% gerelateerd zijn aan publieke/ maatschappelijke targets. De variabele beloning in 2017 bedraagt maximaal 20% van het geldende basissalaris. In 2016 heeft het maximale percentage van 20% variabele beloning betrekking op maximaal 5% aan korte termijn doelstellingen en maximaal 15% aan lange termijn doelstellingen. Vanaf 2017 is het maximum van 20% variabele beloning volledig gerelateerd aan korte termijn doelstellingen. Over het variabele inkomen wordt geen pensioen opgebouwd. Voor het variabele inkomen geldt een zogenaamde ‘claw-back’ regeling waardoor de Raad van Commissarissen de mogelijkheid heeft om het variabele inkomen in bepaalde gevallen bij te stellen.

Korte termijn doelstellingen

De korte termijn doelstellingen 2017 hebben voor 50% een publiek/maatschappelijk karakter namelijk de voortgang op de realisatie van energie-infrastructuur en het stimuleren van de arbeidsmarkt door het creëren van uitstekende innovatie en vestigingslocaties. De overige doelstellingen hebben betrekking op de voortgang op het gebied van digitalisering en het operationeel resultaat.
Onderstaande toekenningen zijn vastgesteld door de Raad van Commissarissen op basis van de mate waarin de korte termijn doelstellingen zijn gehaald. De bedragen 2017 worden in 2018 uitgekeerd.

Open for viewing

  2017 Score 2016 Score Verschil
A.S. Castelein 71.990  92,50% 12.714 66,66% 466,23%
P.R.J.M. Smits 57.508 92,50% 10.156 66,66% 466,25%
R. Paul 57.508 92,50%

10.156

66,66% 466,25%
TOTAAL 187.006  

33.026

  466,24%
(Bedragen x € 1)          

De verschillen ten opzichte van 2016 worden voornamelijk veroorzaakt door de wijziging in 2016 van het maximum percentage voor de variabele beloning gerelateerd aan korte termijn doelstellingen (5%). Vanaf het jaar 2017 is het maximum van 20% variabele beloning volledig gerelateerd aan korte termijn doelstellingen. Daarnaast is de grondslag (basissalaris) in 2017 hoger en is er een hoger realisatiepercentage behaald.

Lange termijn doelstellingen

In tegenstelling tot 2016 is vanaf 2017 de variabele beloning gerelateerd aan lange termijn doelstellingen geen onderdeel meer van het beloningsbeleid. In april 2017 heeft de betaling van de variabele beloning lange termijn doelstellingen voor de periode 2013-2016 op basis van 53,33% realisatie aan de Algemene Directie plaatsgevonden (totaal € 265.645).

Pensioenskosten, sociale lasten en overige emolumenten

De leden van de Algemene Directie zijn deelnemer van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De pensioenregeling van de bestuurders is gelijk aan de regeling voor de CAO-werknemers van Havenbedrijf Rotterdam. De ABP-regeling is gebaseerd op het middelloonstelsel.
Aangezien het per 1 januari 2015 niet meer is toegestaan om pensioenaanspraken op te bouwen over het pensioengevend inkomen boven € 100.000, heeft Havenbedrijf Rotterdam een compensatieregeling pensioenen ingericht voor werknemers die op 31 december 2014 een arbeidsovereenkomst met Havenbedrijf Rotterdam hebben. De grens van € 100.000 is in 2017 geïndexeerd naar € 103.317. Werknemers met een pensioengevend inkomen hoger dan €103.317 ontvangen over het pensioengevend inkomen hoger dan € 103.317 een netto beschikbare premie van de werkgever. Het uitgangspunt van de compensatiemaatregel is een vergoeding voor het gemis aan pensioenopbouw en risicodekking nabestaanden zodanig dat voor Havenbedrijf Rotterdam sprake is van kostenneutraliteit. De hoogte van de beschikbare premie wordt gebaseerd op een fiscaal geaccordeerde leeftijdsafhankelijke (bruto) fiscale premiestaffel en de werkgeverspremie van het ABP. De netto werkgeversbijdrage wordt gebruteerd. De regeling voor de directieleden is gelijk aan de regeling voor overige medewerkers van Havenbedrijf Rotterdam.

In onderstaande tabel staan de kosten vermeld die gemoeid waren met de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie en de compensatieregeling. De stijging van de werkgeversbijdrage pensioenkosten wordt veroorzaakt door een hoger premiepercentage en een hogere pensioengrondslag . De compensatieregeling pensioenen is met name gestegen door een stijging van het pensioengevend inkomen vanwege de effecten van de conversie van de lange termijn variabele bonus naar een hoger basissalaris. Het effect van 2016 en 2017 is in het pensioengevend inkomen van 2017 verwerkt.
De door de werkgever betaalde premies voor sociale verzekeringen zijn afzonderlijk genoemd. Bij de overige emolumenten zijn onder andere naast de vaste onkostenvergoeding, de (mede) voor privégebruik ter beschikkingstelling van een auto verantwoord.

Open for viewing

(Bedragen x €1)      
    2017 2016
A.S. Castelein Pensioenkosten 26.112 21.004 
  Compensatieregeling pensioenen 51.607 34.897 
  Sociale lasten 9.666 9.587 
  Overige emolumenten 19.638 19.598 
P.R.J.M. Smits Pensioenkosten 24.002 20.291 
  Compensatieregeling pensioenen 34.956 27.087 
  Sociale lasten 9.666 9.587 
  Overige emolumenten 13.686 13.417 
R. Paul Pensioenkosten 23.575 19.114 
  Compensatieregeling pensioenen 37.918 25.058 
  Sociale lasten 9.666 9.587 
  Overige emolumenten 17.182 16.697 
 TOTAAL   277.674 225.924 

Totale bezoldiging bestuurders

De totale bezoldiging per bestuurder omvat het basissalaris, variabel inkomen, pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten. Zoals eerder toegelicht wordt het verschil in het variabel inkomen korte termijn voornamelijk veroorzaakt doordat in 2017 het maximum percentage voor de variabele beloning gerelateerd aan korte termijn doelstellingen is gewijzigd van 5% in 2016 naar 20% vanaf 2017. Het variabel inkomen gerelateerd aan lange termijn doelstellingen is daarentegen geen onderdeel meer van het beloningsbeleid. Het variabel inkomen lange termijn in 2016 betreft een boekhoudkundige vrijval van de in eerdere jaren gevormde reservering. In de jaarrekeningen van 2013, 2014 en 2015 zijn op basis van inschattingen bedragen gereserveerd ten laste van het resultaat. In het laatste jaar 2016 zijn op basis van definitieve resultaten de totale toekenningen vastgesteld.

Open for viewing

(Bedragen x  €1)    
            2017 2016
 A.S. Castelein                                                               
 Basissalaris 389.135 381.470 
 Variabel inkomen korte termijn 71.990 12.714 
 Variabel inkomen lange termijn - -17.770 
 Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten 107.023 85.086 
 TOTAAL 568.148 461.500
      
 P.R.J.M. Smits    
 Basissalaris 310.855 304.725 
 Variabel inkomen korte termijn 57.508 10.156 
 Variabel inkomen lange termijn - -33.033 
 Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten 82.310 70.382 
TOTAAL 450.673 352.230 
      
 R. Paul    
 Basissalaris 310.855 304.725
 Variabel inkomen korte termijn 57.508 10.156
 Variabel inkomen lange termijn - -33.033
 Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten    88.341 70.456
TOTAAL 456.704   352.304

Havenbedrijf Rotterdam heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor haar bestuurders afgesloten.
Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de Algemene Directie of commissarissen verstrekt door Havenbedrijf Rotterdam.

Voor nevenfuncties geldt een restrictief beleid; aanvaarding van nevenfuncties vereist expliciete goedkeuring van de raad van commissarissen.

Beloningsverhouding

Havenbedrijf Rotterdam hecht waarde aan open en transparante informatie over haar beloningsbeleid.
Om inzicht te geven in de verhouding van de beloning van onze CEO en de beloning van de overige medewerkers hebben wij de berekening van het Global Reporting Initiative (GRI) disclosure 'GRI 102-38' als uitgangspunt genomen. De beloningsverhouding geeft de ratio tussen de totale bezoldiging van de hoogst betaalde medewerker en de mediaan van de totale bezoldiging van alle overige medewerkers van HbR.
De berekening van de jaarlijkse bezoldiging is gebaseerd op de componenten vaste beloning, variabele beloning en pensioenkosten. Voor het vaststellen van de mediaan voor alle medewerkers (exclusief de CEO) is de bezoldiging voor parttime medewerkers omgerekend naar voltijd equivalenten. In 2017 was de ratio 6,3 (2016 5,9).