23 Voorstel winstbestemming - onder voorbehoud

Het nettoresultaat bedraagt € 187,0 miljoen. Conform het bepaalde in de Investeringsovereenkomst en de Aandeelhoudersovereenkomst, de Kapitaalovereenkomst 2009 en de Vaststellingsovereenkomst wordt voorgesteld over te gaan tot de volgende dividenduitkering aan de gemeente Rotterdam en de Staat.

Open for viewing

Omschrijving 2017
Dividenduitkering gemeente Rotterdam 51,9
Dividenduitkering Staat 21,4
Extra dividend gemeente Rotterdam  15,1
Extra dividend Staat 6,2
TOTAAL 94,6
(Bedragen x  € 1 miljoen)  

Het extra dividend betreft de in 2012 gemaakte afspraak om de extra winstuitkering eerder uit te keren. Zie hiervoor ook de laatste alinea van toelichting 26 ‘Statutaire regeling winstbestemming’.

Het restant van het nettoresultaat van € 92,4 miljoen zal worden toegevoegd aan de overige reserves. Er is gedurende het boekjaar 2017 geen interim-dividend uitgekeerd.