Winst-en-verliesrekening

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)          
  Ref. 2017   2016  
Netto-omzet 11 681.216    652.156   
Overige bedrijfsopbrengsten 11 30.911    28.429   
Som der bedrijfsopbrengsten     712.127    680.585  
Lonen, salarissen en sociale lasten 12 -110.655    -102.881   
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 1 -147.855    -140.168   
Overige bedrijfslasten 13 -150.394    -135.975   
Som der bedrijfslasten     -408.904    -379.024  
Bedrijfsresultaat     303.223   

301.561 

Financiële baten en lasten 15   -61.816    -85.925 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen     241.407   215.636
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 16   -60.352   
Resultaat deelnemingen 17   5.926    8.466 
Resultaat      186.981    224.102