Toelichting bij de KPI's

Marktleider in groeimarkten

Marktaandeel containers (in overslagvolume op basis van TEU)
Het marktaandeel van Rotterdam ten aanzien van containeroverslag in de Hamburg–Le Havre range wordt berekend op basis van de overslagcijfers van de elf grootste havens in de Hamburg–Le Havre range. De cijfers worden per kwartaal ontvangen van de betreffende havenbedrijven in de Hamburg–Le Havre range. Deze doelstelling wordt per kwartaal gemeten. Informatie komt uit overslagrapportages van de betreffende havens en loopt een kwartaal achter.

Koploper in ontwikkeling nieuwe markten

Daadwerkelijk geïnvesteerde euro’s in nieuwe markten
Nieuwe markten wordt gedefinieerd als logistieke ketens waar het Havenbedrijf Rotterdam nog niet actief in was op het moment van het opstellen van de Ondernemingsstrategie in 2015. Dit zijn polymeren, biomassa, biochemicals, ijzererts hub, ruwe olie hub en nieuwe goederensoorten binnen heavy lift project cargo. Per kwartaal worden de investeringen in nieuwe markten gemeten. Uit SAP komt een lijst met de werkelijke gemaakte investeringen op projectniveau. Op dit projectniveau wordt bepaald welke betrekking hebben op nieuwe markten.

Energietransitie

Voortgang investeringsbeslissing energie-infrastructuur
Voortgang wordt gedefinieerd als het nemen van een investeringsbeslissing voor een project binnen energie-infrastructuur. Er is dan sprake van een faseovergang in de projectfunnel van het Havenbedrijf Rotterdam.
Deze doelstelling wordt per kwartaal gemeten.

Digitalisering

Aantal pilots/proofs of concept met users
Een idee, een concept of een product dat in samenwerking met klanten wordt uitgewerkt als demonstratie.
De voortgang wordt per kwartaal gemeten.

Aantal pilots doorontwikkeld
Een pilot / proof of concept dat verder wordt doorontwikkeld op basis van de resultaten in voorgaande fase.
De voortgang wordt per kwartaal gemeten.

Veiligheid haven en Havenbedrijf

Aantal major incidents
Een major incident is een significant scheepsongeval waarbij er: één of meer betrokken schepen verloren zijn gegaan, afgezien van zeer kleine vaartuigen, zoals sloepen of jachten voor zover de schade beperkt blijft tot materiële schade en/of; één of meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen en/of; sprake is van grote financiële schade (schade minimaal één miljoen euro) en/of; ernstige schade aan het milieu is ontstaan, waaronder we langdurige schade aan het ecosysteem en/of directe ernstige schade voor de volksgezondheid verstaan, vervuiling die niet met eigen middelen is op te ruimen, mede afgemeten aan (inter-) nationale media aandacht en opschaling tot regionaal of landelijk niveau en/of; sprake is van een algehele stremming van de haven langer dan 24 uur of een stremming van essentiële delen van de haven (over land en/of water) voor langer dan 48 uur en/of; sprake is van langdurig negatieve imagoschade.

Deze KPI wordt per kwartaal gemeten. Voorvallen (waaronder morsingen en scheepsongevallen) worden geconstateerd door de verkeersbegeleiding op vaartuigen. Deze worden geregistreerd in HaMIS en gekoppeld aan de scheepsinformatie (identificatie, positie, lading). Op basis van de registratie van de gevolgen bepaalt het systeem de classificatie van het incident.

Kwaliteit scheepvaart afwikkeling

Safety and Environmental Index (SEI)
De Safety and Environmental Index meet de mate van naleving van de (zee)scheepvaartregels op het gebied van veiligheid en milieu. Dat gebeurt op basis van de bevindingen tijdens inspecties aan boord van schepen en de systematische controle van de mate waarin rederijen en agenturen hun wettelijke administratieve meldplichten naleven. De meetgebieden waaruit de SEI is opgebouwd, zijn transportveiligheid, haven-milieuveiligheid, maritieme milieuveiligheid en het kwaliteitsniveau van meldingen SGS.
Deze doelstelling wordt per kwartaal gerapporteerd. Tijdens de inspecties worden, aan de hand van wet en regelgeving, operationele instructies en inspectors judgement bijzonderheden vastgelegd bij het betreffende schip in HaMIS op een inspectiechecklist. Met deze ruwe inspectiedata wordt vervolgens de SEI berekend.

Nautische Safety Index (NSI)
De NSI is een indicator die de verkeersveiligheid in de Rotterdamse haven uitdrukt in een cijfer. Hierbij worden de significante scheepsongevallen en daadwerkelijke aanvaringen afgezet tegen het aantal scheepsbezoeken. Een nautisch ongeval wordt beschouwd als significant indien één of meer van de volgende factoren voorkomen: dodelijke of zwaargewonde slachtoffers, grote vaarweg-, scheeps-, lading- of milieuschade of als er een volledige stremming is geweest van één uur of meer.

Deze doelstelling wordt per kwartaal gerapporteerd. Elk ongeval wordt geclassificeerd naar ernst. De definities die worden gevolgd, stammen uit de ‘Code for the investigation of Marine Casualties and Incidents IMO RESOLUTION A.849(20) aangenomen op 27 November 1997’. Iedere maand wordt een score berekend over die bewuste maand met de elf voorgaande maanden. Dit om mogelijke seizoensinvloeden te elimineren. De categorisering van de ongevallen wordt getoetst door een commissie met hierin ook twee externe adviseurs.

Kwaliteit infrastructuur World Economic Forum
Plaats van Nederland op de Global Competitiveness Report. In dit report wordt een ranglijst gemaakt door te kijken naar verschillende factoren, waaronder de kwaliteit van de infrastructuur van de havens in een land.
Eenmaal per jaar wordt dit gerapporteerd.

Efficiënte en wendbare organisatie

Toename beleving efficiency binnen Havenbedrijf
De score van medewerkers dat het Havenbedrijf Rotterdam als een efficiënte organisatie ervaart. Het medewerkersonderzoek is de bron voor deze doelstelling. Het medewerkersonderzoek wordt om het jaar uitgevaagd aan de medewerkers. Dit onderzoek wordt door een gecontracteerde externe partij gedaan op verzoek van de afdeling Human Resources.

(Cyber)security

Major incidents op vitale systemen
Cyberaanvallen die leiden tot uitval van onze kritische systemen. Cybersecurity is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de nautische en logistieke processen en de verdere digitalisering van de haven. Alle security incidenten worden gelogd.
Een groot incident wordt direct gerapporteerd, andere incidenten worden eenmalig gerapporteerd. Deze doelstelling wordt één keer per jaar gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen.

Kennis en innovatie

Aantal nieuw gevestigde start-ups
Het aantal nieuwe start-ups dat zich gevestigd heeft in Nederland na het doorlopen van het programma van PortXL.
Deze doelstelling wordt een keer per jaar gemeten op basis van het aantal start-ups die het PortXL programma doorloopt.