Gehanteerde richtlijnen

Het jaarverslag ontwikkelden we aan de hand van de meest recente wet- en regelgeving, alsmede enkele leidende richtlijnen. Een selectie lichten we hieronder kort toe.

GRI-Standards

Het jaarverslag van 2017 voldoet aan de nieuwste richtlijn voor verslaggeving, de GRI Standards. Het GRI is wereldwijd een toonaangevende organisatie voor maatschappelijke jaarverslaggeving. GRI gaat uit van het materialiteitsprincipe: men rapporteert uitgebreider over onderwerpen die de organisatie en haar stakeholders als materieel aanmerken. Deze overstap zorgt er onder meer voor dat wij meer aandacht besteden aan de rapportage over de managementaanpak en de evaluatie hiervan.

De materiële onderwerpen koppelen we waar mogelijk aan gestandaardiseerde GRI-indicatoren, samengevat in de GRI Content Index. Ten opzichte van vorig jaar stapten we over van de GRI G4-richtlijn naar de nieuwste GRI Standards (Core-optie).

EU richtlijn over niet-financiële informatie

De EU-richtlijn (2014/95/EU) over het rapporteren van niet-financiële informatie is in 2017 in Nederlandse wetgeving omgezet en geldt vanaf de verslaglegging over 2017. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft er voor gekozen om aan deze richtlijn te voldoen. Daarom rapporteren we over ons beleid ten aanzien van de aspecten milieu, sociaal en personeel, mensenrechten, anti-corruptie en diversiteit. Dit jaarverslag voldoet aan deze richtlijn. De informatie over deze aspecten integreerden we in verschillende onderdelen van het verslag.

Sustainable Development Goals

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG´s) van de Verenigde Naties vormen het internationale referentiepunt voor duurzame ontwikkeling voor alle landen in de wereld. In het afgelopen jaar brachten we focus aan in de doelstellingen waar we als Havenbedrijf Rotterdam aan willen bijdragen. Van de dertien relevante SDG’s maakten we een selectie van vier SDG’s. Deze SDG’s krijgen in dit verslag extra aandacht (zie Sustainable Development Goals).

Corporate Governance Code

Hoewel het Havenbedrijf Rotterdam niet beursgenoteerd is, voldoet de inrichting van ons bestuursmodel aan de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code. In vergelijking met de voorgaande Code gelden nu extra richtlijnen voor de inbedding van verantwoordelijkheden om langetermijnwaardecreatie te borgen.