Selectie van onderwerpen

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met verschillende stakeholdergroepen en is betrokken bij een veelvoud aan maatschappelijke onderwerpen. Om zo goed mogelijk toe te komen aan de informatiebehoefte van onze stakeholders en om focus aan te brengen in onze verslaglegging, selecteren we de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen. Dit doen we via de materialiteitsanalyse, die resulteert in een materialiteitsmatrix. Deze matrix geeft weer welke thema’s onze stakeholders redelijkerwijs van belang achten en welke thema’s het meest van belang zijn voor de waardecreatie door het Havenbedrijf Rotterdam.

Materialiteitsmatrix

In 2016 voerden we een uitgebreide materialiteitsanalyse uit, die wij in 2017 actualiseerden. De matrix die uit de analyse voortkomt, geeft de onderwerpen weer die voor onze stakeholders en voor het vermogen van de waardecreatiekracht van het Havenbedrijf Rotterdam het meest van belang zijn.

Bij de materialiteitsanalyse identificeren we alle potentiële materiële maatschappelijke onderwerpen van het Havenbedrijf Rotterdam. In 2016 gebruikten we als input onze strategie, uitkomsten van verschillende stakeholderonderzoeken, ons CSR-statement, thema’s van peers en onze media- en interne analyse.

Daarna prioriteerden we onderwerpen vanuit de perspectieven van interne en externe stakeholders. In 2017 herijkten we de resultaten van de materialiteitsanalyse uit 2016. Hierbij vulden we de prioritering van onderwerpen aan met informatie uit stakeholderdialogen, een media-analyse en de interne Strategy Update. Het directieteam valideerde de geactualiseerde matrix.

Vertaling matrix naar het verslag

In dit verslag gebruiken wij de uitkomsten van de matrix om focus aan te brengen. Wij rapporteren het meest uitgebreid op de thema’s in categorie 1 (licht blauw). Dit doen wij volgens de nieuwste standaard voor niet-financiële verslaglegging, de GRI Standards. Voor de 10 hoog-materiële onderwerpen rapporteren wij de managementaanpak en tenminste één indicator. Hoe deze informatie in het verslag is verwerkt, staat in de GRI Content Index. Over de thema’s in categorie 2 en 3 (donkerblauw en geel) rapporteren wij ook, maar minder uitgebreid.

Bij de vertaling van de matrix naar het jaarverslag blijven we grotendeels gelijk aan het vorige verslag. Alleen het thema ‘Beveiliging haven en havenobjecten’ veranderde van naam naar ‘(Cyber)security’. Dit vinden we gezien de huidige trends in onze omgeving een beter passende naam.