Uitdaging voor de Rotterdamse haven

Het tempo van de wereldwijde energietransitie heeft grote gevolgen voor de energiesector en de olie- en raffinagesector in het haven- en industriecomplex. We verwachten dat op lange termijn het opwekken van elektriciteit met behulp van fossiele brandstoffen verdwijnt. Ook de vraag naar benzine en diesel in Europa neemt waarschijnlijk af. De energietransitie vormt daarom ook een belangrijke factor in de nieuwe langetermijnscenario’s voor goederenstromen van het Havenbedrijf Rotterdam.

  • CO₂-emissies Rotterdam

    EnergieproductiePetrochemische industrieTransport en gebouwen
    19908133
    201515143
    201617,615,82,1

Terugdringen van de CO2-uitstoot is belangrijk. De kansen om op dit gebied het verschil te maken, zijn aanwezig in Rotterdam. De regio zorgt voor bijna een vijfde (17%) van de nationale CO2-uitstoot. In 2016 stootte Rotterdam 34,2 Mton CO2 uit (laatst bekende cijfers). Het overgrote deel hiervan is havengerelateerd, veroorzaakt door energieproductie en het industriële cluster (samen 31,1 Mton). In de periode 2006 tot en met 2013 bleef de CO2-uitstoot in het Rotterdamse havengebied ongeveer gelijk. Vanaf 2014 steeg de uitstoot als gevolg van de opening van twee nieuwe kolencentrales.

Door de aanwezige op fossiel gebaseerde industrie is er veel potentie om de energietransitie te realiseren. Er is volume, infrastructuur, ambitie en kennis. Wij zien een vermindering van CO2-emissies en een zorgvuldig gebruik van grond- en reststoffen als een belangrijke opgave voor de komende periode. Met elkaar geven we de transitie vorm.

'De haven van Rotterdam is bij uitstek geschikt om internationaal koploper te zijn in het ontwikkelen en het grootschalig toepassen van technieken om CO2-uitstoot van de industrie naar het milieu tot vrijwel nul terug te brengen'

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Lat nog hoger

Het kabinet-Rutte III legt de ‘duurzaamheidslat’ hoger dan de harde toezeggingen van de Europese Unie. De ambitie is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030. Er komt een nieuw nationaal klimaat- en energieakkoord dat sectoren de zekerheid geeft aan welke doelstellingen ze op de langere termijn moeten voldoen.

Het kabinet wil met het Havenbedrijf Rotterdam en de in het havengebied actieve bedrijven overleggen over het benutten van het grote potentieel voor kooldioxideafgang en -opslag en restwarmte. De verwachting is dat de emissies in de komende periode gaan afnemen, maar dat deze daling onvoldoende zal zijn om de klimaatdoelen te bereiken. De opgave om tot de CO2-reductie in lijn met de ambities van het kabinet te komen, is dan ook groot.

Onderzoek Wuppertal Instituut

Om meer inzicht te krijgen in de complexe opgave, ontwikkelde het Duitse Wuppertal Instituut in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam scenario’s voor decarbonization van het Rotterdamse complex. Uit het rapport blijkt dat we de energietransitie in lijn met de ‘Parijsdoelstellingen’ via verschillende transitiepaden kunnen realiseren. De transitiepaden stonden in maart 2017 centraal op de ‘Energy in Transition’ summit. We organiseerden deze summit om iedereen te enthousiasmeren en te laten zien dat de energietransitie kansen biedt die nu verkend en geëxploiteerd moeten worden. Nieuwe verdienmodellen op basis van circulaire systemen bijvoorbeeld. Of uitbreiding van het pijpleidingnetwerk voor benutting van restwarmte. Deelnemers werden tijdens workshops aangezet om met elkaar te bespreken hoe de energietransitie vorm kan krijgen en wat voor rol zij hierin met hun bedrijf of organisatie kunnen spelen.

Lees hier meer over de 'Energy in Transition' summit

TransitieCoalitie juicht versnelling toe

Het Havenbedrijf Rotterdam neemt samen met meer dan 60 andere bedrijven en organisaties deel aan de TransitieCoalitie. De coalitie juicht de duurzaamheidsparagraaf van het kabinet-Rutte III toe: 'Dit regeerakkoord is terecht ambitieus en toekomstgericht inzake de klimaatafspraken van Parijs'.

Samenwerken aan ambities

Bij het realiseren van de energietransitie werkt het Havenbedrijf Rotterdam nauw samen met bedrijven, organisaties en overheden. Deltalinqs verenigt bedrijven uit het Rotterdamse haven- en industriecomplex om volgende stappen te zetten op het terrein van verduurzaming door middel van het Deltalinqs Energy Forum. In Letters of Cooperation staan concrete publiek-private projecten. Voorbeelden zijn de verwaarding van reststromen en energie-efficiency op terminals. Deze gedeelde beelden over de energietransitie zijn belangrijk voor het organiserend vermogen dat noodzakelijk is om de energietransitie te realiseren.