Voortgang programma Energietransitie

De projecten komen stap voor stap tot stand. Ze variëren van de haalbaarheid van warmterotonde tot Waste-to-Chemistry. In de zomer van 2017 evalueerden we het programma op twee manieren:

  1. een Pitstop met verschillende medewerkers die bijdragen aan de uitvoer van het programma;
  2. een review door een adviesbureau op het funnelmanagement van het Havenbedrijf Rotterdam.

Deze evaluaties leverden een aantal voorstellen op die leiden tot vergroting van de impact van het programma. Deze voorstellen hebben betrekking op:

  • Leads: Extra ruimte creëren voor ideeën- en leadsgeneratie.
  • Uitvoer: Succesvolle realisatie van projecten, extra mensen vrijmaken met de juiste competenties.
  • Nieuwe Business development sporen.

Pilots maken impact inzichtelijk

Daarnaast werden twee pilots uitgevoerd om de impact van projecten inzichtelijk te maken. De pilots werden uitgevoerd in samenwerking met KPMG en MSG Sustainable Strategies. Een van de pilots betrof een portfolioanalyse van de in het havengebied gevestigde klanten van het Havenbedrijf Rotterdam. De focus lag hierbij op de CO2-impact in relatie tot de toegevoegde waarde. Het is de intentie deze pilot door te ontwikkelen tot een meetinstrument waarmee we de voortgang op de klimaatambitie op portfolioniveau kunnen monitoren.