Mensenrechten en anti-corruptie

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft invloed op mensen, bedrijven en leefomgevingen in en om de Rotterdamse haven en steeds meer in het buitenland. We voelen ons verantwoordelijk voor de wijze waarop wij ons werk verrichten en wat dit met zich meebrengt voor de mensen die afhankelijk zijn van onze inzet. Vanuit deze verantwoordelijkheid committeerden wij ons in 2012 aan de United Nations Global Compact (UNGC). Wij verwachten van onze medewerkers, klanten en leveranciers dat zij deze principes ondersteunen en respecteren. Onderdeel van UNGC zijn de principes op het gebied van mensenrechten en anti-corruptie. Hoe wij omgaan met en wat ons standpunt is met betrekking tot mensenrechten en anti-corruptie staat in onze bedrijfscode en ons CSR-statement.

Mensenrechten

De bedrijfscode is onderdeel van ons onboarding programma dat nieuwe medewerkers krijgen bij indiensttreding. Daarnaast volgen onze medewerkers sinds 2016 eens in de twee jaar een e-learning. Wij zijn samen met Deltalinqs, Stichting de Beer en de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, en met nauwe betrokkenheid van Rotterdamse zeevarenden- en welzijnsorganisaties initiatiefnemers van Rotterdam Port Welfare Committee. Dit Committee stelt geld beschikbaar voor initiatieven die het welzijn van zeevarenden in de haven ondersteunen en die zeevarenden met meer plezier de Rotterdamse haven laten aandoen. Tijdens de inspecties en controles door DHMR letten de inspecteurs ook op het welzijn en de omstandigheden van de bemanning. De DHMR werkt samen met de Douane en Zeehavenpolitie bij de bestrijding van mensensmokkel en illegaliteit/criminaliteit in de haven.
Bij onze activiteiten in het buitenland zijn wij tevens alert op mensenrechten. Samen met andere Nederlandse bedrijven en onder begeleiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken zitten wij in een werkgroep, gericht op landrechten en landgebonden governancevraagstukken, waarbij aandacht is voor MVO en daarmee voor mensenrechten.

Bij het vermoeden van een misstand, ongewenst gedrag of niet integer handelen, kunnen medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam op diverse manieren hiervan meldingen maken, onder meer via meldingklokkenluider@portofrotterdam.com. Derden kunnen ook direct aan eerder genoemd mailadres en via www.portofrotterdam.com een vermoeden van misstand melden. De klachtencommissie houdt een dossier bij met het aantal en de aard van de meldingen. Daarnaast houdt DHMR klachten met betrekking tot haar handelen als havenmeester bij en bespreekt zij dit periodiek. Uit de klachten bij de klachtencommissie van het Havenbedrijf Rotterdam en klachten met betrekking tot het handelen van de Havenmeester blijkt niet dat er mensenrechten door ons zijn geschonden of dat wij daar een aandeel in hebben. Op dit moment hebben wij ook geen indicatie dat we hierop een vergroot risico lopen.

Anti-corruptie

Het Havenbedrijf Rotterdam commiteert zich aan het bestrijden van corruptie, inclusief omkoping en afpersing. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij fraude en corruptie voorkomen. Bewustwording over onze gedragsregels wordt overgebracht via het eerder genoemde onboardingprogramma en de e-learning module. Andere maatregelen zijn:

  • Algemene inkooprichtlijnen en de externe OECD Principles for Enhancing Integrity in Public Procurement.

  • Bij uitgifte van terreinen en het aantrekken van nieuwe klanten, screenen van klanten. Wij nemen verder deel aan de pilot ‘Ken je klant’, die eind 2016 is gestart. Wij werken hierbij nauw samen met de Zeehavenpolitie. ’Ken je klant’ is gericht op het bestrijden en tegengaan/-houden van (drugs-)criminaliteit, voorkomen van (onbedoeld) faciliteren van criminaliteit in een door het Havenbedrijf Rotterdam verhuurd of verkocht vastgoedobject.

  • We vragen standaard een ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG) als onderdeel van ons aannamebeleid. Veiligheidsfuncties bij de Divisie Havenmeester hebben nog een additionele AIVD-screening.

  • We hebben financial control raamwerken op belangrijke processen, zoals inkoop, verkoop en IT, waarbij fraude, corruptie en omkopingsrisico naast financieel verslagleggingsrisico integraal onderdeel zijn van deze raamwerken.

  • Het risico 'Niet integer handelen & Fraude’ monitoren we en bespreken we twee keer per jaar in het Directieteam, Algemene directie, en de Raad van Commissarissen.

Bij onze buitenlandse deelnemingen hanteren we hetzelfde beleid als voor het Havenbedrijf Rotterdam. We maken een bewuste keuze voor een deelneming in een land en dit moet passen binnen ons beleid. Waar nodig doen we een integrity due diligence op potentiële partners. Tevens geven we aan medewerkers een dilemmatraining in onze Corporate Social Responsibility principes (veilige & gezonde omgeving, klimaat & energie, mens & werk en moreel kompas) en de toepassing daarvan in het buitenland. We maken dilemma’s bespreekbaar, leggen deze vast en bespreken deze ook met de Internal Audit Dienst. Jaarlijks rapporteren wij welke acties er zijn ondernomen op bovenstaande principes.

De klachtencommissie houdt een dossier bij waarin het aantal meldingen en de aard van de meldingen wordt bijgehouden. In 2017 zijn er twee klachten door de Klachtencommissie in behandeling genomen en het advies hierover aangeboden aan de Algemene directie. Er is geen indicatie dat onze medewerkers betrokken zijn bij corruptie en/of fraude.