Eigen dynamiek

Het is de ambitie van het Havenbedrijf Rotterdam om koploper te zijn in de ontwikkeling van nieuwe markten. Deze nieuwe markten moeten een duurzaam karakter hebben of bijdragen aan het verduurzamen van bestaande activiteiten in de haven.

De ontwikkeling van nieuwe markten kent een hele eigen dynamiek, anders dan de bestaande markten en bijbehorende investeringen. Het vraagt meer tijd en middelen in de initiëringsfase en het resultaat is niet direct zichtbaar. Steeds meer potentiële klanten vragen nadrukkelijk om mee-investeren van het Havenbedrijf Rotterdam of om publiek-private partnerships met lokale overheden. Daarmee vraagt de ontwikkeling van nieuwe markten andere competenties, zoals business development en concept development. Hier werken we voortdurend aan.

We hebben als doel dat het investeringsvolume in nieuwe markten toeneemt. We willen dat Rotterdam de grootste haven van Europa is voor biobrandstoffen en biomassa. Het contracteren van nieuwe klanten in de offshore staat hoog op de agenda. In 2017 investeerden we 21,5 miljoen euro in nieuwe markten. Het totale investeringsvolume bedroeg 213,8 miljoen euro. In 2016 investeerden we 37,1 miljoen euro in nieuwe markten.

Lees meer over hoe wij de organisatie op nieuwe markten voorbereiden onder Efficiënte en wendbare organisatie

Dilemma: Nieuwe markten

Het Havenbedrijf Rotterdam investeert ook in activiteiten die een ander doel beogen dan de traditionele haveninvesteringen. Op deze wijze stimuleren we de ontwikkelingen in het kader van de energietransitie, maakindustrie en digitalisering. Zo sprak het Havenbedrijf Rotterdam de intentie uit om risicodragend te investeren in een Waste-to-Chemistry fabriek. Deze fabriek zet afval om in grondstoffen voor andere chemische processen. Naast dit voorbeeld nemen we actief deel in onderzoek naar Blockchain oplossingen, hebben we een dochteronderneming die zich richt op 3D-printen en participeren we in een project voor opvang en opslag van CO2. Meer voorbeelden van dergelijke projecten zijn de North Sea Wind Power Hub en de Warmterotonde, waarbij restwarmte van de industrie wordt gebruikt voor huishoudens, kassen en kantoren.

Aan dit soort investeringen kleven andere risico’s ten opzichte van reguliere investeringen in publieke en klantgebonden infrastructuur. Het Havenbedrijf Rotterdam is al enige tijd actief op zoek naar nieuwe verdienmodellen en nieuwe markten, omdat de verwachting is dat fossiele ladingstromen zullen afnemen.

Wat vinden stakeholders?
Doordat de markt nog niet rijp is voor sommige ontwikkelingen, geeft het Havenbedrijf Rotterdam ze een impuls. Milieuorganisaties zullen dat waarderen waar het gaat om activiteiten in het kader van de energietransitie. Met deze activiteiten wijkt het Havenbedrijf Rotterdam wel af van de traditionele rol van havenexploitant. Er zullen ongetwijfeld stakeholders zijn die hier vragen over hebben. Is Havenbedrijf Rotterdam de beste partij om dit soort ontwikkelingen te omarmen en daarin te investeren of heeft een andere partij de kennis en expertise om dit beter te doen?

Wat vindt het Havenbedrijf Rotterdam?
Het is de taak van het Havenbedrijf Rotterdam om het gebied duurzaam te exploiteren. Dat betekent dat we ons ook inspannen om de continuïteit van het havencomplex te waarborgen. Om het complex vitaal te houden en het vestigingsklimaat te verbeteren, investeren we in nieuwe activiteiten, zodat ook de bedrijven van de toekomst Rotterdam als een interessante vestigingslocatie zien.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft specifieke competenties en wordt voor dergelijke initiatieven vaak gevraagd door derden. We zijn kieskeurig in de keuze welke partners we bij deze projecten betrekken. Omdat de projecten afwijken van de traditionele havenprojecten, is het van belang om niet meer risico te lopen door de partnerkeuze.
Genoemde initiatieven leiden vaak tot deelnemingen. Andere instrumenten om nieuwe business te faciliteren, zijn leningen, kortingen en co-investeringen. De initiatieven gaan door als er een positief financieel vooruitzicht is voor het Havenbedrijf Rotterdam. Daarmee dragen ze bij aan de omzet van het bedrijf én leveren we een bijdrage aan andere belangrijke doelstellingen, zoals de energietransitie.