Digitalisering

De trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering veranderen de omgeving waarin wij en onze klanten opereren. Vooral de containermarkt ontwikkelt zich snel richting een (digitaal) platformgeoriënteerde markt. Het hierop aansluiten van de haven is een belangrijke voorwaarde voor een goede concurrentiepositie en daarmee een grote uitdaging voor de komende jaren.

Digitalisering als strategisch thema

Het Havenbedrijf Rotterdam wil het verschil maken met digitalisering om daarmee de efficiëntie en de betrouwbaarheid van de keten te vergroten. Daarom is digitalisering een strategisch thema. We nemen een actieve rol op ons bij het beschikbaar maken van data en informatie en de ontwikkeling van toepassingen die voordelen voor de logistieke keten en onze klanten kunnen opleveren. Dit doen we onder andere door te investeren in het verkrijgen van de benodigde data en door samen met partners aan digitale diensten en producten te werken.

‘Wij willen de beste experience aan onze klanten bieden, digitalisering wordt daarin steeds belangrijker’

Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam

Digitalisering in de Rotterdamse haven Verzamelen, verbinden en delen

Digitalisering verandert de business van het Havenbedrijf Rotterdam en die van zijn klanten. Er ontstaan nieuwe businessmodellen en mogelijkheden op het gebied van het delen van data, vergroten van efficiency en zelf slimmer worden. Welke rol moet het Havenbedrijf Rotterdam spelen in deze ontwikkeling? Een rondetafel met experts en stakeholders.

Lees meer over deze Roundtable

Delen van informatie

Het Havenbedrijf Rotterdam voegt waarde toe voor zijn ketenpartners door het faciliteren en stimuleren van het uitwisselen van keteninformatie. Via het Port Community System (PCS) is Rotterdam al een belangrijke data-hub. Vanuit Rotterdam Logistics Labs (RLL), per 1 januari 2018 overgegaan in Digital Business Solutions (DBS), initiëren we diverse pilots om zelf of samen met partners nieuwe informatieservices of nieuwe systemen te creëren die de efficiency voor klanten verder vergroten.

Voorbeelden van digitale producten en diensten zijn:

We constateren een wereldwijde stroomversnelling van digitalisering. Onze activiteiten op dit terrein richten zich vooral op nautisch-logistieke ketens. In 2017 verrichtten we meerdere marktverkenningen. We spraken met diverse bestaande platformen en met diverse kleine- en middelgrote havens. We leerden dat er bij klanten en afnemers interesse bestaat voor digitale diensten en producten van het Havenbedrijf Rotterdam.

Digital Business Solutions

In 2017 werkten we aan de op- en inrichting van de afdeling Digital Business Solutions (DBS), de opvolger van het Rotterdam Logistics Lab. DBS richt zich op het verbeteren van de ketenefficiency en havenoperatie met digitale producten en diensten. Tot de belangrijkste taken behoren het ontwikkelen van nieuwe concepten en het identificeren van de kansen van bestaande digitale diensten en producten. We willen ons graag aansluiten bij digitale ontwikkelingen die het globale speelveld van logistiek en havens beïnvloeden. Daarnaast zorgen we met DBS voor nieuwe inkomsten door verkoop van digitale producten en services aan marktpartijen binnen de Rotterdamse havencommunity, aan andere havenautoriteiten en aan marktpartijen in globale havencommunities.

Digitale infrastructuur

Samen met onze Havenvisiepartners zien we de digitale infrastructuur als een basisvoorwaarde voor de digitalisering in de haven. We constateren dat een uitbreiding van het sensorennetwerk in en rond de haven zeer wenselijk is om actuele informatie over omstandigheden en gebruik van de infrastructuur te verzamelen en te kunnen delen met partijen in de keten. Daarvoor zijn de komende periode investeringen nodig van diverse publieke en private partijen.

Impact op de arbeidsmarkt

Digitalisering en automatisering hebben invloed op de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt en de eisen die werkgevers stellen op het gebied van opleidingsniveau, vaardigheden en flexibiliteit.

Lees meer over impact op de arbeidsmarkt onder Werkgelegenheid, onderwijs en arbeidsmarkt

Dilemma: Digitalisering

Digitalisering neemt wereldwijd een vlucht. De introductie van nieuwe digitale technieken verandert de processen van veel partijen in de haven. Met gestandaardiseerde en geautomatiseerde processen kan logistiek beter functioneren. Lading komt sneller op de plek van bestemming en er is meer zicht op waar lading zich in het proces bevindt. Het Havenbedrijf Rotterdam besteedt aandacht aan digitalisering en biedt steeds meer digitale dienstverlening aan om klanten beter te bedienen. Daarnaast zoekt Rotterdam aansluiting op de wereldwijde in ontwikkeling zijnde logistieke platformen. Deze platformen geven ladingeigenaren een vergelijk welke route het beste aan hun verwachtingen voldoet. In eerste instantie dient Rotterdam goed vindbaar te zijn op deze platformen. Daarbij moet Rotterdam ook goed uit de vergelijking komen om concurrerend te zijn.

Met deze nieuwe technieken beïnvloeden we de keten. Maar hoe ver moeten we hierin gaan? En met welk tempo digitaliseren we de haven en het logistieke proces?

Wat vinden stakeholders?
Stakeholders omarmen dat het Havenbedrijf Rotterdam onderzoek doet naar de mogelijkheden en deelneemt aan activiteiten die digitalisering stimuleren. Het is immers ook in hun belang dat de haven efficiënt en concurrerend blijft. De vraag is waar voor stakeholders onze grens ligt. Wanneer digitale diensten processen in de haven veranderen, dan raakt dit het verdienmodel van sommige Rotterdamse bedrijven. De Rotterdamse havengemeenschap wil niet achterop raken, maar bij een te snelle transitie zijn sommige bedrijven in de haven niet gebaat.

Wat vindt het Havenbedrijf Rotterdam?
Rotterdam wil 's werelds slimste haven zijn. Om onze koppositie te behouden, moeten we blijven vernieuwen. Het tempo waarin dat plaatsvindt, bepalen we in samenspraak met onze omgeving. Samen met klanten, ketenpartners en digitale platforms zorgen we ervoor dat juist in Rotterdam de meest kansrijke digitale innovaties worden ontwikkeld. Ook nemen we een actieve rol op ons bij het verkrijgen en beschikbaar maken van data en informatie. Om uiteindelijk niet alleen onze haven, maar ook logistieke ketens slimmer te maken en te zorgen voor een naadloze doorstroom van verkeer en goederen.