Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

In en rondom de haven wonen ongeveer 1,2 miljoen mensen en de haven biedt direct en indirect werk aan 195.972 mensen (bron: Havenmonitor). Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor omwonenden en werknemers in de haven is van belang voor het creëren van economische en maatschappelijke waarde. De ruimte die de haven krijgt om economisch te groeien, is nauw verbonden met de maatschappelijke waarde en beleving van de haven. Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving is een speerpunt in ons CSR-statement. De afgelopen jaren investeerden het Havenbedrijf Rotterdam, bedrijven in de haven en overheden veel in de verbetering van de leefomgevingskwaliteit. Hierdoor verminderde de uitstoot van verontreinigende stoffen door de industrie fors, voldoet de luchtkwaliteit in de regio aan alle wettelijke normen en zijn er minder geurmeldingen. Ook belangrijk: de Noordzee en de Oostzee zijn internationaal aangewezen als beheersgebied voor de stikstofemissies (NECA; Nitrogen Emission Control Area). De eerste schepen varen op LNG, waardoor de uitstoot van verontreinigende stoffen minder is. Het aantal geluidmeldingen neemt echter nog steeds niet af.

'Het Havenbedrijf Rotterdam werkt continu aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Daar waar we kunnen, leveren we een bijdrage'

Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied verbeterde de afgelopen jaren. Dalende cijfers over concentraties stikstofdioxide, fijnstof en zwaveldioxide laten dit zien. De jaargemiddelde concentraties van deze stoffen vallen ook binnen de daarvoor geldende normen voor luchtkwaliteit. Dit is onder andere te danken aan de steeds schoner wordende technologie en door nieuwe toepassingen, zoals zuinige en schone motoren voor vrachtwagens en maatregelen ter bevordering van schone scheepvaart. Naast luchtkwaliteit hebben de emissies vanuit het Rijnmondgebied ook invloed op de omliggende beschermde natuur.

Bekijk de jaargemiddeldes van de concentraties NO2, SO2 en fijnstof in de regio onder Kerncijfers

Geurklachten

Het Havenbedrijf Rotterdam realiseert samen met de gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland een regiodekkend netwerk van elektronische neuzen in de haven: We-nose. De elektronische neus (e-nose) is een sensor die veranderingen in de luchtsamenstelling waarneemt, waardoor bedrijven, gemeenten en de milieudienst sneller kunnen inspelen op onbedoeld ontsnapte hinderlijke of gevaarlijke gassen. In 2017 groeide het aantal elektrische neuzen naar 250.

Geluidshinder

Bedrijvigheid in het havengebied gaat onvermijdelijk samen met de productie van geluid. Dit geluid kan hinderlijk zijn voor bewoners dichtbij de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met het bedrijfsleven, DCMR, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam aan het verbeteren van het geluidmanagement in de haven en aan oplossingen om geluidhinder voor omwonenden te beperken.

Waterkwaliteit

Verontreinigingen in het oppervlaktewater en de lozing van warm koelwater in de haven kunnen de biodiversiteit, de waterkwaliteit in de hele regio en de leefbaarheid aantasten. Wij zetten ons daarom in om de waterkwaliteit op peil te houden. De waterkwaliteit in de haven wordt beïnvloed door de kwaliteit van de aanvoer van het rivierwater, waterstromingen en lozingen vanuit de haven. Het aandeel verontreinigd baggerspecie nam af van 9% in 2015 naar 6% in 2016. Het aantal grondwaterverontreinigingen in de ondergrond nam af van 221 in 2015 naar 201 in 2016. Ondanks de gestelde beperkingen van koelwaterlozingen nam de warmtevracht van koelwaterlozingen toe sinds 2013. In 2016 zagen we een stijging van 337 megawatt ten opzichte van het jaar 2015. In 2016 sloten we een convenant met regionale waterschappen voor nog meer inzet voor het op peil houden van de waterkwaliteit in de haven. Dit is belangrijk voor de biodiversiteit, de waterkwaliteit in de hele regio en de leefbaarheid.

Sponsoring

In het kader van het verbinden van stad en haven sponsoren we evenementen en instellingen, zoals het North Sea Jazz Festival en CHIO Rotterdam, concertgebouw De Doelen, het Nieuwe Luxor, Diergaarde Blijdorp en het Maritiem Museum. Tevens dragen we financieel bij aan onder andere het DeltaPort Donatiefonds en de Wereldhavendagen.

Lees meer over sponsoring en ons sponsorbeleid op onze site